Úvodní strana >> Městská část >> Odpady


INFORMACE O SVOZU SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY OD 1. 8. 2016

V souvislosti s výsledkem otevřeného zadávacího řízení na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období od 2016 – 2025 a následně uzavřenou smlouvou č. INO/54/11/010585/2016 (dále jen „smlouva") ze dne 19.7.2016 vedení hl. m. Prahy informuje o změnách v systému svozu a dalšího nakládání s komunálními odpady na území města. Účinnost této smlouvy bude od 1.8.2016.

 

S účinností od 1.8.2016, ale dojde k dílčím změnám svozových oblastí (viz obrázek níže). Uzavřením nové smlouvy dochází k rozšíření svozového území spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Nově bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zajišťovat svoz směsného a tříděného komunálního odpadu i na území MČ Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha Březiněves, Praha Ďáblice, Praha Dolní Chabry, Praha Satalice, Praha Vinoř a Praha Čakovice.

 

Na území MČ, kde dojde ke změně svozové společnosti, zůstanou stávající rozmístěné nádoby na směsný a tříděný odpad na svých místech, pouze dojde k aktualizaci informačních polepů s aktuálními informacemi pro občany.

(podrobnější informace o změnách budou k dispozici na: http://portalzp.praha.eu/odpady).

 

Uvádíme kontaktní osoby na svozové společnosti zajišťující systém nastavený městem:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

Zákaznické centrum: tel: 296 339 917-9, e-mail: obchod@ave.cz

Dispečink: tel: 296 339 909, e-mail: provoz@ave.cz

 

 
 
 


Má to smysl, třiďte odpad!   

  

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy

   

Svoz soukromých nádob na bioodpad  Harmonogram svozu Bioodpadu 2016 sezóna

 

Sezónní svoz placených nádob na bioodpad je od dubna do listopadu.
V roce 2016 je svoz každý sudý týden v úterý. První svoz 5. 4. 2016

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2017 - 1. POLOLETÍ

 

BIOODPAD 2017 - JARO

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2016

  

 

 


 SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
 Městská část Praha 19 pro vás otevřela již 1. října 2014 sběrný dvůr v ulici
 Jilemnická/Bohdanečská. 


Otevírací doba
pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota................8:30-15:00
 

Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
 předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 
 

A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)

•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky
 
Blanka Pokorná, OŽPD