Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský
 • Kontakt
 • Zaměstnanci
 • Info odboru
 • Ke stažení

agenda: Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a je centrálním registračním místem.


Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 11
fax: 284 08 08
2. patro vlevo


Vedoucí odboru - 2. patro, kancelář č. 206

Dana Žabová
284 0808 55

Fyzické osoby a Právnické osoby A - L - 2. patro, kancelář č. 209

Zdeňka Vachová
284 0808 54

Fyzické osoby a Právnické osoby M - Ž - 2. patro, kancelář č. 208

Dagmar Toušková
284 0808 59

Oddělení kontroly
Vedoucí oddělení kontroly - 2. patro, kancelář č. 205

Otakar Matějček
284 0808 56

Kontrola - 2. patro, kancelář č. 205

Ing. Dana Jiřičková
284 0808 57

Informace pro začínající podnikatele.
V poslední době se na živnostenský odbor obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých katalogových firem konkrétní nabídku, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje. Živnostenský odbor upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.

Dana Žabová - vedoucí živnostenského odboru

Odbor:

vydává průkazy živnostenského oprávnění fyzickým a právnickým osobám formou výpisu ze živnostenského rejstříku
vydává rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
zpracovává veškeré změny, ke kterým došlo v průběhu provozování živnosti
je provozovatelem živnostenského rejstříku
provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele
provádí kontrolu dodržování nařízení hl.m. rahy tržní řád, je zmocněn k ukládání sankci za jeho porušení
zajišťuje vyřizování stížností a podnětů náležících do působnosti odboru
vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Upozornění na postupy !!

1. CRM přijímá podání zvláštních částí JRF

2. Pracovník CRM nečiní registrační úkony za klienta, ale poskytne mu základní informace, popř. ho seznámí s možnostmi, které mu nabízí JRF.

3. Odpovědnost za věcnou správnost a úplnost vyplněných údajů na JRF nese pouze klient - podávající fyzická či právnická osoba. CRM provádí kontrolu- u ostatních zvláštních částí - pouze identifikačních znaků, data podání a podpis.

Dana Žabová
vedoucí odboru

Změna zákona o ochraně spotřebitele  
Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

Změna Jednotných registračních formulářů
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na RŽP.


Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:1.      Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

Ohlášení živnosti
Žádost o koncesi
Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení o přerušení provozování živnosti
Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno


2.      Ve vztahu k finančnímu úřadu:


 • Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby
 • přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k dani z nemovitosti
 • přihláška k dani silniční
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň
 • Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby
 • přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k dani z nemovitosti
 • přihláška k dani silniční
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci — stálá provozovna
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň z příjmů


3.      Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ4.      Ve vztahu k úřadu práce:

Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)5.      Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnostiPřílohy

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Změnový list

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům.
Upozornění:
Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.Další formuláře ke stažení: