Print


  ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G, ze dne 13. 7. 2017, vydané k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, takto:

ČÁST PRVNÍ
1. V článku 1 písmeno c) zní „c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,".

2. V článku 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

3. V článku 1 se slova "státní veterinární správy" nahrazují slovy „Státní veterinární správy".

4. Článek 2 zní „Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.".

5. Dosavadní články 2 až 6 se označují jako články 3 až 7.

ČÁST DRUHÁ
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne 18.07.2017

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
 
Zrudnutí uší je společným znakem afrického moru prasat u prasat.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/African_swine_fever_ears.jpg


17-7-2017 14:36             
0 0