Print


  INFORMACE K METROPOLITNÍMU PLÁNU


Vážení občané,

Dne 11.6.2017 doručil Magistrát hl.m. Prahy veřejnou vyhláškou - oznámením

informaci o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

- Metropolitního plánu, (dále jen ÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu

Územního plánu hl. m. Prahy (dále jen VVURÚ) na udržitelný rozvoj území.

 

Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy,

Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, v době od 11. 6. 2018 do 27. 7. 2018 včetně

a dále na úřední desce úřadu Městské části Praha 19.

(http://kbely.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=5577)

Společné jednání se bude konat dne 27. 6. 2018 od 9:00 hod.

ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7.

 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 26. 7. 2018 včetně,

může každý občan podávat připomínky k vystavenému návrhu ÚP a VVURÚ na níže uvedenou adresu.

Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy

nebo zasílejte na adresu:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního rozvoje

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

Pro snadnější zpracování připomínek lze také využít aplikaci:

https://pup.praha.eu/mp

 

 

V téže době bude kompletní návrh ÚP a VVURÚ vystaveny k nahlédnutí:

 

V tištěné podobě ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP)

v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), 

Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera).

 

Otvírací doba CAMP:

pondělí - neděle od 9:00 do 21:00 hod.

Přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta zde bude zajištěna v pracovní dny:

pondělí - čtvrtek od 9:00 do 18:00 hod., v pátek od 9:00 do 16:00. hod.

 

způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese:

www.praha.eu v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní plán

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/

uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html

 

Dále je možné nahlédnout do tištěné podoby výřezů grafické části návrhu

metropolitního plánu zahrnující území Městské části Praha 19 a blízkého okolí.

Tisky jsou přístupné na Stavebním úřadě MČ Praha 19, Železnobrodská 725

nebo v zasedací místnosti hlavní budovy úřadu, Semilská 43 a to v průběhu pracovní doby.

O zpřístupnění zasedací místnosti je nutné požádat v sekretariátu starosty MČ Praha 19.../innovaeditor/assets/Metropolitni_plan.jpg


11-6-2018 17:41             
0 0