15. 3. 2023

SVOLÁVÁM  3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,

na středu 22.03.2023 od 17.00 hodin do sálu Lidového domu.

Program: 

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
  3. Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 19 na rok 2023
  4. Schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy
  6. Odejmutí sloupů veřejného osvětlení z majetku svěřeného MČ Praha 19 do správy hl. m. Prahy
  7. Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s výhradou vlastnického práva
  8. Úprava stanovení odměny neuvolněného místostarosty
  9. Diskuse, vystoupení občanů
  10. Závěr

V Praze Kbelích 14.3.2023

Pavel Žďárský, v. r. ,starosta MČ Praha 19

Ilustrační obrázek