Úvodní strana >> Městská část >> Odpady


 Nouzový stav - svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy
 

Po dohodě s provozovateli sběrných dvorů dojde k otevření převážné většiny sběrných dvorů hl. m. Prahy pro občany města od 30.3.2020, v případě Městské části Praha 19 takto:

 

·        Pražské služby, a.s.

- otevřeno od pondělí 30.3.2020

- na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom

- otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  

o   PRAHA 19                                         Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely        

 

·        Ipodec - Čisté město, a.s.

- otevřeno od pondělí 30.3.2020

- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech

o   PRAHA 19                                         K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice


 

informace o prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání, minimálně po dobu omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti na základě rozhodnutí vlády ČR, konkrétně se jedná o následující služby:

 

1)     Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

 

2)     Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

  

3)     Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

 

4)     Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

 

5)     Svoz nebezpečného odpadu:

a)     Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b)     Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c)      Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

 

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

·         Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

·         Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

·         Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

·         V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

·         Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2

 

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

 

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29 


 

 
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem "popelnic" v Praze
česky - anglicky - německy - rusky - vietnamsky


 


INFORMACE O SVOZU SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY OD 1. 8. 2016


Uvádíme kontaktní osoby na svozové společnosti zajišťující systém nastavený městem:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

Zákaznické centrum: tel: 296 339 917-9, e-mail: obchod@ave.cz

Dispečink: tel: 296 339 909, e-mail: provoz@ave.cz

 

 
 
 
 

 SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
 Městská část Praha 19 pro vás otevřela již 1. října 2014 sběrný dvůr v ulici
 Jilemnická/Bohdanečská. 


Otevírací doba
pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota................8:30-15:00
 

Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
 předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 
 

A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)

•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky
 
Bližší info a služby pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP naleznete na následujícím odkazu : 
 
 

Blanka Pokorná, OŽPD