Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  • Agenda
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení
  • Sociální služby

UPOZORNĚNÍ
DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.
agenda:
Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   -  sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům s dětmi s problémovým chováním a mohou Vám pomoci s usměrňováním těchto problémů.
Na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní rodinné péče.
Mimoto se s pracovnicemi OSPOD  můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd.
Od 1.1.2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSPOD povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.
Sociální pracovník    -   poskytuje  odborné poradenství seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc při jejím řešení.
Pečovatelskou službu na území naší MČ poskytuje Farní Charita Neratovice.
Kurátor pro dospělé  -  poskytuje poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím rizikovým způsobem života, osobám, které  ztratili přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu  atd.
Veřejný opatrovník   -   stará se o osoby omezené ve svéprávnosti.

Sociální pracovník, kurátor pro dospělé a veřejný opatrovník - poskytují informace o různých zařízeních sociální péče  -  domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, ubytovnách  apod.

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví si ještě můžete vyřídit:
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením  -  k výměně stávajícího nebo vystavení nového parkovacího průkazu je nutné doložit: fotografii stejného formátu jako na OP, platný OP, průkaz ZTP nebo ZTP/P, neplatnou parkovací kartu
zvláštního  příjemce dávek důchodového pojištění  - v případě  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu příjemce důchodových dávek.

V případě osamělého imobilního občana je po telefonické domluvě možná návštěva sociální pracovnice.

UPOZORNĚNÍ
Nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) pro občany obvodu Městské části Praha 19 -
vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, Jablonecká 724/6, Praha 9 - Prosek

Kontaktní adresa:

detašované pracoviště
Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely
Vedoucí odboru,  kancelář č. 5

Mgr. Michaela Brázdilová
286 010 152

Veřejný opatrovník, kurátor pro dospělé občany, sociální pracovník, kancelář č.1

Bc. Ingrid Bujňáková, DiS.
286 010 144

Referent OSVZ, zvláštní příjemce, parkovací průkazy, kancelář č.7

Bc. Michaela Báčová
286 010 145

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, kancelář č. 6

Mgr. Pavlína Procházková
286 010 147

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče, kancelář č. 5

Mgr. Michaela Brázdilová
286 010 152

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče, kancelář č. 6

Bc. Zuzana Novotná, DiS.
286 010 154

pracovník prevence sociálně patologických jevů, recepce, ostraha osob a majetku

Ondřej Šťastný

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců
a
Unie rodinných advokátů
společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti
- potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu;
- respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí;
- ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD.

Linka pro rodinu a školu
Cesta z krize, z. ú.
www.linkaztracenedite.cz         
lucie.hermankova@linkaztracenedite.cz
 
Linka bezpečí - 266 727 976, 266 727 972
info@linkabezpeci.cz,  pomoc@linkabezpeci.cz
 
Informační a SOS linka - 222 717 171
La Strada Česká republika, o.p.s.
pomoc@strada.cz, 222 721 810

Dětské krizové centrum - 241 484 149, 241 480 511
problem@ditekrize.cz, duskova@ditekrize.cz

Linka pro ženy a dívky - 603 210 999
praha@poradnaprozeny.eu
 
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. - 224 930 661, 603 213 826
praha@poradnaprozeny.eu

Rodičovská linka - 266 727 979, 606 021 021, 266 727 972
k.schmidova@linkabezpeci.cz
info@linkabezpeci.cz 
pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka EDA - 224 826 860
info@eda.cz
 
Pražská linka důvěry
Centrum sociálních služeb Praha - 222 580 697, 222 581 287
linka.duvery@csspraha.cz
gabriela.dolanska@csspraha.cz


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje
Adresa: detašované pracoviště Železnobrodská 764, Praha 9 - Kbely, vchod vedle zdravotního střediska

Osoby s nedostačujícími příjmy na živobytí, tj. i senioři s nízkými důchody, si mohou požádat Úřad práce o dávky státní sociální podpory, případně o dávky hmotné nouze.

1) Příspěvek na bydlení dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení jednotlivcům a rodinám s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže (v Praze 35 %) příjmů jednotlivce nebo rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 35 % příjmů je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Posuzují se příjmy všech osob hlášených v bytě (nebo rodinném domku) k trvalému pobytu.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti
s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady.
U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované
s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.

2) Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
     a) příspěvek na živobytí.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.
    b) doplatek na bydlení.
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
     c) mimořádná okamžitá pomoc.
 Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

3) Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

       Osoba s nedostatečnými příjmy se může obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19, kde mu bude poskytnuto základní sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádosti
o dávku, v případě osamělých seniorů může sociální pracovník seniora doprovodit na úřad práce, nebo se senior rovnou může obrátit na Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště pro Prahu 9, Jablonecká 724/6.

Informace pro nájemníky obecních bytů MČ Praha 19
Pokud obdrží nájemník obecního bytu formulář žádosti o příspěvek na bydlení, bytový odbor Vám musí potvrdit řádné placení nájmu a služeb.

Ve Kbelích dne 27.05.2019
JUDr. Josef Nykles
         Tajemník ÚMČ Praha 19


Zachraňte mne


To si přeje při ohrožení každý a je rád, že profesionálové v zachraňování, tedy hasiči, policie a zdravotníci, to dovedou. A což teprve lidé se zdravotním postižením nebo senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby i v běžném životě! Při povodni či úniku plynu, při požáru nebo při teroristickém útoku jsou však právě tito lidé v ještě větším nebezpečí než ostatní.
Bezplatnou službu registrace pro ně přichystala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (projekt je totiž financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy, z programu JPD 3). Díky ní je na jejich přání mohou vyškolení registrační pracovníci - registrátoři zařadit do registru pro použití v pražském Integrovaném záchranném systému. Většina registrátorů má zdravotní postižení, a tak dobře rozumějí obtížím, které z toho plynou. Poskytnou rady, jak jednat při krizových událostech, pomohou vytvořit nouzový seznam úkonů, jež je potřeba učinit před případnou evakuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou. Všichni, kdo přijdou do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodržují zákon o ochraně osobních údajů.

Představme si to na příkladu:
Pan Petrželka je hluchoslepý, bydlí v místě, které zasáhne povodeň. Vzhledem k tomu, že je zaregistrovaný, se na mapě znázorňující zatopenou část objeví upozornění, že tam bydlí a potřebuje zvláštní zacházení. Záchranáři se vybaví tak, aby s ním byli schopni komunikovat, spojí se s organizací, která je s to pomoci, a zorganizují odpovídající následnou péči, pokud je nutná evakuace.

Jak se s registrátory spojit:
Pro osoby se sluchovým postižením - Lenka Hejlová, 235 521 412, 774 737 901;

pro osoby s hluchoslepotou - Martina Hanusová, 283 880 594, 774 737 902;

pro seniory - Ivana Černá, 222 333 546, 774 737 903;

pro osoby s mentálním postižením - Věra Hrádková, 286 586 428, 774 737 904;

pro osoby se zrakovým postižením - Ilona Ozimková, 221 462 491, 774 737 906;

pro osoby s duševními nemocemi - Břetislav Košťál, 233 551 241, l. 207, 774 737 907;

pro osoby s interními nemocemi - Miroslav Diviš, 235 300 053, 774 737 908;

pro osoby s tělesným postižením - Tomáš Lanc, 224 827 210, 777 949 127

Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním


Leták strana 1
Leták strana 2


Info o DPS

Významnou událostí Kbel bylo předání Domu s pečovatelskou službou Kbely (DPS), nyní Dům pro seniory na Mladoboleslavské ulici 20 do péče Městské části Praha 19 - Kbely. Událost se uskutečnila 21. října 2002. Úřad MČ Praha 19 tento dům provozuje a pečuje o něj. V této zdařile zrekonstruované historické budově z roku 1888 si mohou klienti objednávat dle svého výběru a uvážení pečovatelskou službu či jiné služby spojené s péčí o potřebné a seniory. Městská část Praha 19 není poskytovatelem pečovatelských služeb, ale má za povinnost nejen obyvatelům Domu pro seniory tyto služby z celé škály poskytovatelů nabízet či zprostředkovávat, a to prostřednictvím pracovnic sociálního odboru. Nyní má v budově na Mladoboleslavské ulici svou kancelář Farní Charita Neratovice, která v celé naší lokalitě také poskytuje pečovatelskou službu včetně služby zdravotní a ošetřovatelské.
Dům pro seniory je samozřejmě vybudován jako bezbariérový včetně 36 bytových jednotek. Objekt má 29 garsoniér a sedm dvougarsoniér. K dispozici je také prostorná společenská místnost s televizí doplněná kuchyňkou, středisko osobní hygieny, prostory pro stálou zdravotnickou službu, zázemí pro pečovatelky. Bez využití jistě nezůstane prostorná, upravená zahrada a 21 krytých parkovacích míst. Městská část Praha 19 po převzetí dokončené stavby za více jak padesát milionů korun, (MČ Praha 19 přispěla třemi miliony korun) jejímž investorem byl Odbor městského investora hl. m. Prahy a stavitelem firma Geosan group a.s., bude prostory dále vybavovat a vylepšovat. A to tak, aby zůstala podtržena atmosféra krásné budovy, aby se zde především její obyvatelé a návštěvníci cítili příjemně, jako doma. Pro městskou část byla tato stavba prestižní záležitostí a věnovala jí maximální úsilí. Vždyť teprve na podzim roku 1999 zastupitelstvo MČ odsouhlasilo záměr vybudovat z historické budovy Staré školy novou DPS. V roce 2000 byla nemalým nákladem zadána projektová dokumentace, současně byla zahájena jednání o přidělení dotací či převzetí stavby Odborem městského investora. To se uskutečnilo v roce 2001 a v prosinci byla zahájena výstavba s tím, že bude dokončena v říjnu 2002. To se také podařilo. Především díky neustálému dohledu a péči úřadu městské části. Ještě před dokončením stavby se Městská část Praha 19 jako provozovatel (DPS) Domu pro seniory rozhodla věnovat sedm bytů pražskému magistrátu jako pomoc při řešení bytové otázky lidem postiženým povodněmi. V prosinci 2002 se nastěhovali první nájemníci...


Terénní programy pro osoby bez přístřeší
Na Harfě 712/7, Praha 9 – Vysočany,
tel: +420 605 351 332, +420 730 574 237
Donovalská 1658/30, Praha 11 – Chodov,
tel: +420 604 291 269, +420 731 670 315

Loď Hermes – noclehárna
nábřeží Kapitána Jaroše,
pod Štefánikovým mostem, Praha 7 – levý břeh
tel: +420 774 986 792

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS
Šromova 861, Praha 9 – Černý Most,
tel: +420 734 182 686

Azylový dům pro ženy
Šromova 862/3, Praha 14 – Černý Most,
tel: +420 731 056 738

Azylový dům Skloněná (pro muže)
Malá Skloněná 521, Praha 9 – Vysočany,
tel: +420 284 825 241, +420 284 825 240, +420 266 316 400

Azylový dům pro matky s dětmi
Jasmínová 2904/35, Praha 10 – Záběhlice,
tel: +420 272 657 058

Azylový dům Šromova
Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
tel: +420 281 914 376

Azylový dům Michle (pro muže)
Chodovská 3137/6, Praha 4,
tel: + 420 734 795 474, + 420 730 540 177

Azylový dům pro rodiny s dětmi
Horáčkova 1096/3, Praha 4 – Pankrác,
tel: +420 730 551 945, +420 730 551 936

Resocializační a reintegrační programy
Sokolovská 95/87, Praha 8 – Karlín,
tel: +420 266 311 053, +420 731 605 313

Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov,
tel. +420 281 911 883, +420 734 510 292

Pražská linka důvěry
Žilinská 2769/2, Praha 4 (korespondenční adresa),
tel: +420 222 580 697

IPC VIOLA
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov,
tel: +420 281 911 883, +420 773 666 784

Krizové centrum RIAPS (psychologická a psychiatrická péče)
Chelčického 39, Praha 3 – Žižkov,
tel: +420 222 586 768

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
V jámě 1, 110 00 Praha 1,
tel: +420 224 211 352, + 420 731 063 283

Mánesova 53/1374, 120 00 Praha 2,
tel: +420 222 222 269, + 420 731 056 704

Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3,
tel: +420 255 719 541, + 420 774 927 553

Severní II 1565/3, 141 00 Praha 4 – Záběhlice,
tel: +420 281 912 144, 731 056 190

Jordana Jovkova 5/3253, 143 00 Praha 412 – Modřany,
tel: +420 731 056 728

Jindřicha Plachty 595/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
tel: +420 731 056 164

Dejvická 255/18, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
tel: +420 776 504 391

Novákových 5, 180 00 Praha 8 – Libeň,
tel: +420 604 299 661

Trojská 46/8, 182 00 Praha 82 – Kobylisy,
tel: +420 731 056 716

Říčanská 2414/7, 101 00 Praha 10 – Vinohrady,
tel: +420 731 063 413

Triangl – centrum pro rodinu
Chelčického 39/842, Praha 3 – Žižkov,
tel: +420 281 863 620, +420 731 056 720

Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1, Praha 2,
tel: +420 222 074 126, +420 604 724 628

Dětská skupina BONA
Šromova 862, Praha 9 – Černý Most,
tel: +420 731 056 172

Sociálně právní poradna Kontakt
Ječná 3, Praha 2,
tel: +420 222 515 400

Poradna Job klub:
tel: +420 222 517 781
Detašované pracoviště:
Dělnická 54, Praha 7 – Holešovice,
tel: +420 220 562 323