Print


  10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 23.9.10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19

ve středu 23. 9. 2020 od 17.00 hodin v Lidovém domě.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 9. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Založení společného podniku Teplo pro Kbely a.s.
5. Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2020
6. Změna rozpočtového výhledu Městské části Praha 19 na období 2021 – 2025
7. Schválení Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě Hůlkova č.p. 302, Praha 9 – Kbely
8. Prodej bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č. p. 302 pod adresou Hůlkova 302/4, Praha 9 -Kbely
9. Prodej bytové jednotky č. 2 v bytovém domě č. p. 302 pod adresou Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely
10. Prodej bytové jednotky č. 7 v bytovém domě č. p. 302 pod adresou Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely
11. Prodej bytové jednotky č. 8 v bytovém domě č. p. 302 pod adresou Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely
12. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na parc. č. 2002, 2145/1, k.ú. Kbely, obec Praha s CETIN a.s.
13. Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti č. 338973/VB1/FTTS-000/2020 na parc. č. 1918, k.ú. Kbely, obec Praha s T-Mobile Czech Republic a.s.
14. Dohoda o spolupráci s Městskou částí Praha 9 v oblasti Požární ochrany
15. Diskuse, vystoupení občanů
16. Závěr

    


../innovaeditor/assets/10zast2020.jpg


17-9-2019 14:33             
0 0