Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2014
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2014

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


V roce 2014 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 103 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Stejný byl i počet kontrolních zjištění., tzn. počet porušení živnostenského zákona

V blokovém řízení bylo uloženo 16 pokut a ve  správním řízení bylo pravomocně uloženo celkem 30 pokut

Ve správním řízení bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 16 živnostenských oprávnění a 36 právnickým osobám celkem 54 živnostenských oprávnění

Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2014 na podnikatelské subjekty 4 stížnosti, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušnému úřadu, např. České obchodní inspekci

Orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii ČR, byly dány 2 podněty,  a to na základě důvodného podezření, že by se mohlo jednat o neoprávněné podnikání ve smyslu ustanovení § 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění


Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, porušení ustanovení § 11 odst. 5, 7 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. 
 
zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru