Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2016
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2016

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


V roce 2016 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 112 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných §§), bylo celkem 115, přičemž 113 se týkalo přímého porušení živnostenského zákona.
  • V blokovém řízení bylo uloženo 11 pokut a ve  správním řízení bylo pravomocně uloženo celkem 26 pokut.

  • Dále, také ve správním řízení, bylo pravomocně 16 fyzickým osobám zrušeno celkem 28 živnostenských oprávnění a 55 právnickým osobám celkem 73 živnostenských oprávnění, což je v obou případech stoupající trend oproti roku 2015.

  • Celkem 24 správních řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění podnikatelským subjektům -právnickým osobám, bylo vedeno na základě prvotní informace od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu,  odboru metodiky a výkonu daní.

  • Ve dvou případech zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Dvěma podnikajícím fyzickým osobám byla uložena pokuta (za spáchání správního deliktu) s tím, že jako kontrolované osoby nesplnily některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytly součinnost při výkonu kontroly, a to při prováděné kontrole Tržním řádem hl.m. Prahy zakázaného podomního prodeje.

  • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2016 na podnikatelské subjekty 2 stížnosti, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušnému úřadu, tj. České obchodní inspekci.
  • Na základě nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu byly prováděny kontrolní úkony zaměřené na prodejce masných a mléčných výrobků, a to v období  od června do září. Zjištěné nedostatky byly postoupeny jako podnět ve věci k přímému vyřízení Městské veterinární správě v Praze, která podle zpětné informace na náš podnět reagovala následnou kontrolou a zjištěné nedostatky s prodejcem závadových masných výrobků řešila cestou správního řízení.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.   
 
zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru