Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2017
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2017

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


V roce 2017 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 104 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.
Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných §), bylo celkem 108, přičemž 105 se týkalo přímého porušení živnostenského zákona.
  • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 9 pokut a ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 35 pokut.
  • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 10 fyzickým osobám zrušeno celkem 12 živnostenských oprávnění a 46 právnickým osobám celkem 60 živnostenských oprávnění, což je v obou případech obdobný počet jako v roce 2016, resp. setrvalý stav.
  • Celkem 5 správních řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění podnikatelským subjektům-právnickým osobám, bylo vedeno na základě prvotní informace od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu,  odboru metodiky a výkonu daní.
  • Ve 3 případech zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Dvěma podnikajícím fyzickým osobám a jedné právnické osobě byla uložena pokuta (za spáchání správního deliktu-přestupku), a to za to, že jako kontrolované osoby nesplnily některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytly součinnost při výkonu kontroly.
  • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2017 na podnikatelské subjekty 2 stížnosti, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušným úřadům, konkrétně České obchodní inspekci, stavebnímu úřadu a i místně příslušnému živnostenskému úřadu.
  • Z důvodu, že se 2 podnikatelské subjekty pravděpodobně mohly dopustit porušení zákonů, jejichž řešení spadá do pravomoci jak Cizinecké policie ČR nebo Finančnímu úřadu případně i Inspektorátu práce, živnostenský odbor své poznatky zaslal těmto úřadům k dalšímu prošetření.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.
zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru