Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2018
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2018

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


V roce 2018 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 100 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.
Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných § živnostenského zákona), bylo celkem 107.
  • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut a ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 51 pokut.
  • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 18 živnostenských oprávnění a 24 právnickým osobám celkem 33 živnostenských oprávnění..
  • V 1 případě zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Jedné podnikající fyzickém osobě byla uložena pokuta za to, že jako kontrolovaná osoby nesplnila některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytla součinnost při výkonu kontroly.
  • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2018 1 stížnost na podnikatelský subjekt-fyzickou osobu, která se týkala  reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu. Stížnost byla přímo postoupena příslušnému úřadu, konkrétně České obchodní inspekci.
  • Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj byly v roce 2018 prováděny kontroly podnikatelských subjektů místně příslušných k našemu úřadu, podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a to v souvislosti s jeho novelizací.
  • Řešeny byly také podněty z hlediska neoprávněného podnikání v oblasti tzv. velké dopravy a taxislužby.
  • Ve spolupráci s Městskou policií byla provedena kontrola předváděcí akce „typu šmejdi“.  
  • Průběžně zdejší živnostenský odbor řešil z hlediska dodržování živnostenského zákona provozování nelegální ubytovny.
Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.

zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru