Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2019
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2019

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


V roce 2019 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 98 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných § živnostenského zákona), bylo celkem 99.
  • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut.
  • Ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 47 pokut.
  • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 11 fyzickým osobám zrušeno celkem 12 živnostenských oprávnění a 31 právnickým osobám celkem 47 živnostenských oprávnění.
  • Řešen byl také podnět z hlediska neoprávněného podnikání v oblasti tzv. velké dopravy.
  • Ve spolupráci s Městskou policií byla provedena kontrola předváděcí akce „typu šmejdi“.  
  • Průběžně zdejší živnostenský odbor řešil z hlediska dodržování živnostenského zákona provozování nelegální ubytovny.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.
zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru