Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor živnostenský>> Informace o kontrolách 2020
informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2019

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.


Provádění faktické fyzické kontrolní činnosti za výše uvedené období bylo velmi ovlivněno vzniklou situací způsobenou šířením onemocněním  koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem již ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění a následně, poté i opatřeními přijatými zdejším ÚMČ Praha 19. Vzhledem k přijatým bezpečnostně-hygienickým opatřením, z hlediska provádění fyzických kontrol přímo u podnikatelských subjektů, zejména v tzv. kamenných provozovnách, kde je větší koncentrace případných zákazníků a kde mohlo být i větší riziko a nebezpečí nákazy koronavirem, byla tato činnost částečně omezena. Kontroly tak naopak byly zaměřeny na vyhledáváni skrytých právnických osob, tedy těch, které mají tzv. „virtuální sídla“ a jsou tak prakticky pro zákazníky nedohledatelné a nekontaktní s tím,  že důraz a kontrolní priorita u těchto subjektů byla dána na dodržování živnostenského zákona, konkrétně na povinnosti dané ustanovením § 31odst.2, tj. označení sídla stanovenými údaji a dokládání právního titulu k jejich deklarované adrese sídla.
V roce 2020 tak realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 63 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.
Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných paragrafů živnostenského zákona), bylo celkem 65.
  • V blokovém řízení-příkazem na místě, byly uloženy 3 pokuty.
  • Ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 33 pokuty.
  • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 9 fyzickým osobám zrušeno celkem 11 živnostenských oprávnění a 17 právnickým osobám celkem 28 živnostenských oprávnění.
  • Průběžně zdejší živnostenský odbor spolupracoval jak s Městskou policií, s Policií ČR a Celní správou a plnil i metodické pokyny nadřízeného orgánu, tzn. Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl.m. Prahy.
  • Průběžně byla řešena i problematika tzv. sdíleného ubytování, platforma AirBnb a současně se zdejší živnostenský odbor podílel na dodání podkladů, podnětů a kontrolních zjištění pro zpracování případové studie provozování nelegální ubytovny „Hornopočernická“, pro JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou, předsedkyni komise Rady hl.m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.
  • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2020 1 stížnost na podnikatelský subjekt-fyzickou osobu, která se týkala se reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu. Stížnost byla přímo postoupena příslušnému úřadu, konkrétně České obchodní inspekci.
Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.
zpracoval:    Otakar Matějček
            vedoucí kontrolního oddělení
                 živnostenského odboru