3. 1. 2022

Starosta Městské části Praha 19
vyhlašuje
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání
(školský zákon) a ve znění pozdějších změn a doplnění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí:

konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Albrechtická,
Albrechtická 598, 197 00 Praha 9 – Kbely, příspěvková organizace IČO 71294368

Předpoklady uchazeče a náležitosti přihlášky:
1. Schopnost kandidáta/kandidátky vést mateřskou školu k parametrům kvalitní komunitní školy.
2. Splnění předpokladů a požadavků podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů pro výkon funkce ředitele, znalost školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, znalost místní problematiky, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce bude přiloženo:
1. Strukturovaný životopis
2. Zpracovaný dotazník Přístup k rozvoji mateřské školy (viz Příloha č. 1)
3. Ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
4. Doklad o průběhu a délce praxe potvrzený příslušným zaměstnavatelem spolu s pracovní referencí
5. Výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); u uchazečů narozených před 1. 12. 1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
6. Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)
7. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení

Termín podání:
Do konkurzního řízení budou zařazeny všechny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/uchazeček se všemi úplnými přílohami doručené poštou nebo osobně na adresu Úřad MČ Praha 19, úsek školství, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely, a to v termínu do 19. 1. 2022 do 12 hodin s označením zalepené obálky „Konkurz MŠ Albrechtická – neotvírat“. V případě doručení nekompletní přihlášky může být žadatel vyzván k dodání chybějících nebo neúplných částí.

Předpokládaný nástup ředitele/ředitelky je 1. 7. 2022. Městská část Praha 19 si jako zřizovatel a vyhlašovatel konkurzního řízení vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a případně vyhlásit konkurz nový.

Neformální seznamovací schůzka se zájemci
Uchazečům nabízíme neformální seznamovací schůzku se zástupci městské části a prohlídku mateřské školy. Součástí schůzky bude prezentace základních informací o městské části a o mateřské škole a prostor pro dotazy. Schůzka není součástí konkurzního řízení.

Termín: 12. 1. 2022, od 16:00.
Místo: Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43/1, velká zasedací místnost v 1. patře. Na schůzku je nutno se přihlásit e-mailem zaslaným na ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz .

Příloha č. 1
Co očekáváme od nového ředitele / nové ředitelky mateřské školy:
1. Schopnost organizačně zajistit bezproblémový chod svěřené organizace s naplňováním jejího hlavního úkolu – zajištění kvalitního předškolní vzdělávání spolu s kladnou tvorbou lidské
osobnosti.

2. Chceme, aby naše mateřská škola byla přitažlivým místem pro každé dítě, pro rodiče a pro vynikající pedagogy zapálené pro své povolání. Chceme směřovat k parametrům
kvalitní komunitní mateřské školy, mezi něž patří zejména vytváření atmosféry důvěry mezi pedagogy, rodiči i dětmi.

3. Od ředitele/ředitelky očekáváme, že bude utvářet vizi rozvoje školy a že bude umět vést lidi tak, aby tuto vizi dokázali vnitřně sdílet, rozvíjet a realizovat.
Ohledně vize pedagogického rozvoje školy očekáváme:
– schopnost vysvětlit srozumitelným jazykem svou vizi zřizovateli, pedagogům i rodičům,
– zájem o moderní trendy ve výchově a vzdělávání na úrovni,
– základní znalosti o vzdělávacích programech „Začít spolu“ a „Montessori.“
Ohledně vize materiálního rozvoje očekáváme, že budete:
– mít vizi materiálního rozvoje MŠ a realizovat ji,
– mít představu o tom, jak provádět fundraising.

4. Ředitel/ka musí otevřeně, často a respektujícím způsobem, komunikovat s učiteli, dětmi i rodiči. Musí umět získávat zpětnou vazbu na svou práci a činnost MŠ a využívat ji ke
zlepšování MŠ i vlastní práce.

5. Za zásadní považujeme také schopnosti komunikovat se zřizovatelem aktivně a otevřeně.
Aktivně informovat zřizovatele:
– průběžné informovat o činnosti a rozvoji MŠ,
– sdělovat organizační informace spojené s provozem MŠ,
– sdílet, jaké jsou zpětné vazby od rodičů, učitelů i dětí a jak na ně ředitel/ka reaguje,
– včas informovat, jakou podporu MŠ potřebuje ze strany zřizovatele.
Formy:
– pravidelné schůzky min. 1x za 2 měsíce,
– operativní komunikace dle situace,
– písemné zprávy pro Radu MČ Praha 19 1x měsíčně.

6. Spolupráce při organizaci volnočasových aktivit (s obcí, organizacemi i jednotlivci).

7. Spolupráce se základní školou především na pedagogické úrovni (přechody dětí na ZŠ).

Nabídka ze strany zřizovatele:
– Vysoce nadstandardní spolupráce se zřizovatelem.
– MŠ je po kompletní rekonstrukci a dobře vybavená.
– Příjemná, bezpečná lokalita.
– Finanční bonusy za kvalitně provedenou práci (k jednání s MČ).

Dotazník:
Přístup k rozvoji mateřské školy
Vážená kolegyně, vážený kolego,
smyslem tohoto dotazníku je umožnit členům konkurzní komise porozumět Vašim profesním postojům a Vašemu přístupu k rozvoji naší mateřské školy. Neočekáváme žádné rozsáhlé úvahy, ale spíše jasné a srozumitelné vyjádření toho, co považujete za nejdůležitější.

1. Jak si představujete kvalitní moderní mateřskou školu komunitního typu? Umíte si představit realizaci tohoto přístupu ve kbelských podmínkách? Jak?

2. Jaká je Vaše vize pedagogického rozvoje mateřské školy ve Kbelích?

3. Co považujete za inspirativní pro Vaše pojetí kvalitní výuky? Jaká jsou Vaše východiska – například jaké pedagogické směry, vzdělávací programy, pedagogické organizace, konkrétní
osoby, konkrétní mateřské školy v ČR nebo zahraničí?

4. Jak chcete postupovat, abyste podporoval(a) vnitřní motivaci kolegů pedagogů k neustálému zlepšování kvality své pedagogické práce? Co považujete za nejdůležitější a co byste chtěl(a) v tomto směru udělat jako první?

5. Jaký je Váš vztah k moderním technologiím? Jakou váhu jim v rámci MŠ přikládáte? Jak
dobře byste ohodnotil(a) své znalosti a dovednosti v této oblasti?

6. Jaká je Vaše představa komunikace:
a) s kolektivem pedagogů
b) s rodiči
Děkujeme Vám!

Vyhlášení konkurzu v PDF