Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – STŘEDA 28.06.2023

od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

 

S V O L Á V Á M
4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,
na středu 28.06.2023 od 17.00 hodin do sálu Lidového domu.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
3. Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2022
4. PREdistribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s rozšířením distribuční soustavy NN na pozemku parc. č. 247/3 k. ú. Kbely, obec Praha
5. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1938/154 k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví Skanska Residential a.s.
6. Kupní smlouva na prodej pozemků parc. č. 1938/153 a parc. č. 1938/152 vč. všech jejich součástí a příslušenství, jehož součástí je též zkolaudovaná budova MŠ, vše v k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví Skanska Residential, a.s.
7. Zpráva o činnosti Finančního výboru
8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
9. Diskuse, vystoupení občanů, různé
10. Závěr

V Praze Kbelích 20.6.2023
(otisk úředního razítka)
Pavel Žďárský, v. r.
starosta MČ Praha 19