1. Úřad
 2. Odbory
 3. Odbor živnostenský
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 11
2. patro vlevo

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a je centrálním registračním místem.

Informace o kontrolách

Věc:  informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní  řád v platném znění, za rok 2023

 • Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Kontroly byly zejména  zaměřeny na vyhledáváni skrytých právnických osob, tedy těch, které mají tzv. „virtuální sídla“ a jsou tak prakticky pro zákazníky nedohledatelné a nekontaktní s tím,  že důraz a kontrolní priorita u těchto subjektů byla dána na dodržování živnostenského zákona, konkrétně na povinnosti dané ustanovením § 31odst.2, tj. označení sídla stanovenými údaji a dokládání právního titulu k jejich deklarované adrese sídla.

V roce 2023 tak realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 84 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

 • Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných paragrafů živnostenského zákona), bylo celkem 91.
 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut.
 • Ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 47 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 9 fyzickým osobám zrušeno celkem 10 živnostenských oprávnění a 19 právnickým osobám celkem 28 živnostenských oprávnění.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor spolupracoval jak s Městskou policií, a plnil i metodické pokyny nadřízeného orgánu, tzn. Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl.m. Prahy.
 • Průběžně byla řešena i problematika tzv. sdíleného ubytování, platforma AirBnb.
 • Policii ČR byl námi dále postoupen podnět k prošetření podezření na neoprávněné podnikání fyzické osoby, (jednalo se o tetování), a to  ve smyslu ustanovení § 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
 • Jeden podnět k přímému vyřízení byl námi postoupen České obchodní inspekci, jednalo se o nevyřízenou reklamaci a současně z důvodu také možného neoprávněného podnikání byl k dalšímu šetření ve věci postoupen ÚMČ Praha 21, a to z důvodu místa činnosti. I v tomto případě se jednalo o fyzickou osobu.
 • V jednom případě byla na kontrolní činnost a postup ve věci týkající se právnické a fyzické osoby byla podána stížnost, (jednalo se o neoprávněné podnikání a o provozovnu autoservisu), a to postupně od Odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP, Ministerstva průmyslu a obchodu až k ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi. Ten celou záležitost uzavřel s konstatováním, že zdejší živnostenský úřad ve věci nepochybil, v této kauze postupoval řádně a nebyl nečinný, tzn., že postupoval  a i nadále tak postupuje de lege lata.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

Věc:  informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní  řád v platném znění, za rok 2022

 • Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Provádění faktické fyzické kontrolní činnosti za výše uvedené období zejména však v 1. čtvrtletí roku 2022, bylo velmi ovlivněno vzniklou situací způsobenou šířením onemocnění  koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem již ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění a následně, poté i opatřeními přijatými zdejším ÚMČ Praha 19. Vzhledem k přijatým bezpečnostně-hygienickým opatřením, z hlediska provádění fyzických kontrol přímo u podnikatelských subjektů, zejména v tzv. kamenných provozovnách, kde je větší koncentrace případných zákazníků a kde mohlo být i větší riziko a nebezpečí nákazy koronavirem, byla tato činnost částečně omezena. Kontroly tak naopak byly zaměřeny na vyhledáváni skrytých právnických osob, tedy těch, které mají tzv. „virtuální sídla“ a jsou tak prakticky pro zákazníky nedohledatelné a nekontaktní s tím,  že důraz a kontrolní priorita u těchto subjektů byla dána na dodržování živnostenského zákona, konkrétně na povinnosti dané ustanovením § 31odst.2, tj. označení sídla stanovenými údaji a dokládání právního titulu k jejich deklarované adrese sídla.

I přes shora negativní a obtížné podmínky v roce 2022 tak realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 52 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

 • Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných paragrafů živnostenského zákona), bylo celkem 61.
 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 5 pokut.
 • Ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 32 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 5 fyzickým osobám zrušeno celkem 7 živnostenských oprávnění a 5 právnickým osobám celkem 12 živnostenských oprávnění.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor spolupracoval jak s Městskou policií, a plnil i metodické pokyny nadřízeného orgánu, tzn. Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl.m. Prahy.
 • Průběžně byla řešena i problematika tzv. sdíleného ubytování, platforma AirBnb.
 • Zdejší odbor řešil i neoprávněné podnikání právnické osoby, a to v příkazovém řízení.  Současně postoupil jako podnět Policii ČR podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného podnikání, (také právnické osoby), a to ve smyslu § 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce. Řešen a uzavřen byl i jeden případ tzv. neoprávněného podnikání.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní  

 řád v platném znění, za rok 2021 

 • Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

————————————————————————————————————–

 

Provádění faktické fyzické kontrolní činnosti za výše uvedené období bylo velmi ovlivněno vzniklou situací způsobenou šířením onemocnění  koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem již ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění a následně, poté i opatřeními přijatými zdejším ÚMČ Praha 19. Vzhledem k přijatým bezpečnostně-hygienickým opatřením, z hlediska provádění fyzických kontrol přímo u podnikatelských subjektů, zejména v tzv. kamenných provozovnách, kde je větší koncentrace případných zákazníků a kde mohlo být i větší riziko a nebezpečí nákazy koronavirem, byla tato činnost částečně omezena. Kontroly tak naopak byly zaměřeny na vyhledáváni skrytých právnických osob, tedy těch, které mají tzv. „virtuální sídla“ a jsou tak prakticky pro zákazníky nedohledatelné a nekontaktní s tím,  že důraz a kontrolní priorita u těchto subjektů byla dána na dodržování živnostenského zákona, konkrétně na povinnosti dané ustanovením § 31odst.2, tj. označení sídla stanovenými údaji a dokládání právního titulu k jejich deklarované adrese sídla.

I přes shora negativní a obtížné podmínky v roce 2021 tak realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice),  celkem 82 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

 • Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných paragrafů živnostenského zákona), bylo celkem 89.
 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 5 pokut.
 • Ve  správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 47 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 8 fyzickým osobám zrušeno celkem 11 živnostenských oprávnění a 20 právnickým osobám celkem 32 živnostenských oprávnění.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor spolupracoval jak s Městskou policií, a plnil i metodické pokyny nadřízeného orgánu, tzn. Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl.m. Prahy.
 • Průběžně byla řešena i problematika tzv. sdíleného ubytování, platforma AirBnb

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7  a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce. Řešen a uzavřen byl i jeden případ tzv. neoprávněného podnikání.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2020

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Provádění faktické fyzické kontrolní činnosti za výše uvedené období bylo velmi ovlivněno vzniklou situací způsobenou šířením onemocněním koronavirem COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem již ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění a následně, poté i opatřeními přijatými zdejším ÚMČ Praha 19. Vzhledem k přijatým bezpečnostně-hygienickým opatřením, z hlediska provádění fyzických kontrol přímo u podnikatelských subjektů, zejména v tzv. kamenných provozovnách, kde je větší koncentrace případných zákazníků a kde mohlo být i větší riziko a nebezpečí nákazy koronavirem, byla tato činnost částečně omezena. Kontroly tak naopak byly zaměřeny na vyhledáváni skrytých právnických osob, tedy těch, které mají tzv. „virtuální sídla“ a jsou tak prakticky pro zákazníky nedohledatelné a nekontaktní s tím, že důraz a kontrolní priorita u těchto subjektů byla dána na dodržování živnostenského zákona, konkrétně na povinnosti dané ustanovením § 31odst.2, tj. označení sídla stanovenými údaji a dokládání právního titulu k jejich deklarované adrese sídla.

V roce 2020 tak realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 63 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

 • Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných paragrafů živnostenského zákona), bylo celkem 65.
 • V blokovém řízení-příkazem na místě, byly uloženy 3 pokuty.
 • Ve správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 33 pokuty.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 9 fyzickým osobám zrušeno celkem 11 živnostenských oprávnění a 17 právnickým osobám celkem 28 živnostenských oprávnění.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor spolupracoval jak s Městskou policií, s Policií ČR a Celní správou a plnil i metodické pokyny nadřízeného orgánu, tzn. Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl.m. Prahy.
 • Průběžně byla řešena i problematika tzv. sdíleného ubytování, platforma AirBnb a současně se zdejší živnostenský odbor podílel na dodání podkladů, podnětů a kontrolních zjištění pro zpracování případové studie provozování nelegální ubytovny „Hornopočernická“, pro JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou, předsedkyni komise Rady hl.m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.
 • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2020 1 stížnost na podnikatelský subjekt-fyzickou osobu, která se týkala se reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu. Stížnost byla přímo postoupena příslušnému úřadu, konkrétně České obchodní inspekci.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2019

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2019 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 98 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných § živnostenského zákona), bylo celkem 99.

 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut.
 • Ve správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 47 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 11 fyzickým osobám zrušeno celkem 12 živnostenských oprávnění a 31 právnickým osobám celkem 47 živnostenských oprávnění.
 • Řešen byl také podnět z hlediska neoprávněného podnikání v oblasti tzv. velké dopravy.
 • Ve spolupráci s Městskou policií byla provedena kontrola předváděcí akce „typu šmejdi“.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor řešil z hlediska dodržování živnostenského zákona provozování nelegální ubytovny.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2018

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2018 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 100 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných § živnostenského zákona), bylo celkem 107.

 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut a ve správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 51 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 18 živnostenských oprávnění a 24 právnickým osobám celkem 33 živnostenských oprávnění..
 • V 1 případě zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Jedné podnikající fyzickém osobě byla uložena pokuta za to, že jako kontrolovaná osoby nesplnila některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytla součinnost při výkonu kontroly.
 • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2018 1 stížnost na podnikatelský subjekt-fyzickou osobu, která se týkala reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu.
 • Stížnost byla přímo postoupena příslušnému úřadu, konkrétně České obchodní inspekci.
 • Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj byly v roce 2018 prováděny kontroly podnikatelských subjektů místně příslušných k našemu úřadu, podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a to v souvislosti s jeho novelizací.
 • Řešeny byly také podněty z hlediska neoprávněného podnikání v oblasti tzv. velké dopravy a taxislužby.
 • Ve spolupráci s Městskou policií byla provedena kontrola předváděcí akce „typu šmejdi“.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor řešil z hlediska dodržování živnostenského zákona provozování nelegální ubytovny.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

 


 

Změna Jednotných registračních formulářů
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na RŽP.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

– Ohlášení živnosti
– Žádost o koncesi
– Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
– Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
– Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
– Oznámení o přerušení provozování živnosti
– Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:

– oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona
– upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
– podat přihlášku k důchodovému pojištění,
– podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
– oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
– podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
– podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

– Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Přílohy
Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Změnový list
Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům.
Upozornění:
Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ