NázevPopis

Kancelář starosty

Zajištění chodu kanceláře starosty, příprava zasedání rady a zastupitelstva, vnitřní kontrola, evidence stížností, petic a žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb., exekuční orgán, požární ochrana, informatika, péče o počítačoví sítě a webové stránky, vytváření a realizace kulturních projektů a programů včetně prezentace činnosti městské části ve vztahu k veřejnosti, koordinace a spolupráce v rámci kulturních programů školních a předškolních zařízení.

Starosta Městské části Praha 19 – Pavel Žďárský

Odbor ekonomický

Vedení účetnictví hlavní činnosti, fakturace, účetnictví vedlejší hospodářské činnosti (nájmy bytových a nebytových prostor), rozbory hospodaření, rozpočet, oddělení místních poplatků (za užívání veřejného prostranství, ze psů, z pobytu, ze vstupného), poplatky z vlastní činnosti (hřbitov, kultura), pokladna (výběr správních a místních poplatků), kontrola poplatků.

Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

Bytová politika, nájemní smlouvy – bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba.

Odbor občansko správní

Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, agenda státního občanství, rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, občanství, výpisy z Czechpointu, ověřování a podatelna.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD), Sociální pracovník, Kurátor pro dospělé, Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění.

Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení

Zajištění spolupráce s odborem školství MHMP, metodická pomoc a spolupráce v oblasti zajištění povinností a práv zřizovatele, spolupráce na programech školních a předškolních zařízení, koordinace a spolupráce na kulturním a vzdělávacím programu, knihovna, personalistika, řešení mimořádných událostí a krizových situací, integrovaný záchranný systém, přestupky dle zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Pouze pro M.č Praha – Kbely), alternativní tresty.

Odbor výstavby - Stavební úřad

Stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona, územní rozhodnutí, silniční stavby (informace o rozsahu výkonu činností předají stavební úřady).

Odbor živnostenský

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a je centrálním registračním místem.

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

Agenda pouze pro MČ Praha 19 (k.ú. Kbely):
povolování kácení dřevin, vydávání rybářských lístků, evidence malých zdrojů znečištění ovzduší, kontroly nakládání s odpady u fyzických osob, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut, harmonogramy VOK, harmonogramy bioodpadu, odpadkové koše aj.