1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor ekonomický
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků): číslo účtu: 9021-2000932309/0800
Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky: číslo účtu: 19-2000932309/0800

Místní poplatky

Úřad městské části Praha 19, se sídlem v ulici Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, vybírá dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto místní poplatky:

obecně závazná vyhláškač. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Poplatek ze psů platí držitel psa podle trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatků pro katastr Praha – Kbely činí ročně :
a) v bytovkách
– 1 500,-Kč za jednoho psa
– 2 250,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

b) v rodinném domě
– 300,-Kč za jednoho psa
– 600,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodů, činí sazba poplatku 200,-Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

d) Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,-Kč za jednoho psa a 900,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá. Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Je-li poplatek vyšší než 600,-Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů převzatých z útulků – provozovaných na území hl. m. Prahy – po dobu dvou let.

Trvalé označování psů – obecně závazná vyhláška č. 18/2004Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1.1.2005

Každý chovatel psa chovaného na území hl.m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním. Označení se provádí na náklady chovatele psa. Úleva z roční sazby poplatku – nejvýše 350,-Kč – bude poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a současně se přihlásí do evidence chovatelů na adrese: MHMP, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1. Chovatel je povinen se do této evidence přihlásit do 30-ti dnů od označení psa. Přihlášení se provádí pomocí registrační karty, která je k dispozici u správce poplatku na www.praha19.cz, odbory, odbor ekonomický, pod záložkou „ke stažení“ a na internetu www.praha-mesto.cz . Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. Chovatel je také povinen evidenci ohlásit do 30 dnů ukončení chovu psa nebo jeho uhynutí.Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je povinen nechat psa označit nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky, tj. do 31.12.2005

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2019 Sb. v platném znění)
Poplatek se vybírá z úplatného pobytu, trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
Sazba poplatku činí 21,- Kč za započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZPT/P a její průvodci,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce

  • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  • v zařízení sloužící pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmu právnických osob, nebo
  • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací

g) příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Plátce poplatku je povinen předat správci poplatku měsíční hlášení o počtu ubytovaných osob, a to do 15. dne každého následujícího měsíce.

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů)

Poplatníkem je ten, v jehož prospěch byl zábor učiněn.
Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den :

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
(př. i umístění kontejnerů)…10,-Kč

b) za umístění reklamních zařízení…
Kč 10,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 70,- reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 m2 do 15 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 100,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 10,- parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely.

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících
k občerstvení, a to i samostatně umístěných )
– mimo tržiště:
Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení – všechna veřejná prostranství;
Kč 20,- Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely,
ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u
Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi
Billou, ul. ŽACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU;
Kč 10,- ostatní veřejná prostranství.
– na tržišti…10,-Kč

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí…10,-Kč
Kč 4,- u akcí pořádáných městskou částí v Centrálním parku, při ulici Žacléřská a na prostranství vedle rybníka

e) za umístění zařízení cirkusů…10,-Kč
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb…5,-Kč
g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl…10,-Kč
h) za umístění skládek…10,-Kč
i) pro kulturní akce…4,-Kč
j) pro sportovní akce…2,-Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla…10,-Kč
l) za provádění výkopových prací…10,-Kč
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb…10,-Kč
n) pro reklamní akce…10,-Kč

Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veř. prostranství
(do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů)

Poplatník – pořadatel akce – je povinen nejméně 7 dní před konáním akce splnit ohlašovací povinnost. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Kbelský hřbitov
Ceník služeb na dlouhodobý pronájem hrobového místa
platný od 21.6.2021

 

Nový ceník se vztahuje na nově uzavřené smlouvy, nebo na prodloužení smluv po skončení již sjednané doby pronájmu.

 

Nájemní smlouva se standardně uzavírá na 10 let.

 

Manipulační poplatek za uzavření smlouvy na dobu kratší než 10 let ……………………………..….100,- Kč

 

Platba za hrobové místo se skládá z nájemného a úhrady nákladů za služby spojené s nájmem hrobového místa (údržba, úklid, opravy  a odpisy stavby kolumbárních okének).

 

Roční platba za hrobové místo se spočítá jako rozměr hrobového místa (včetně poloviny uličky na obou stranách hrobového místa – maximálně 2 x 15 cm)  zaokrouhlený na 0,1 m2 (desetiny m2)  krát nájem za m2 za rok, plus roční platba za služby:

 

 Druh hrobového místa
Řádek /čtvrť
Nájem za m2 za rok
Služby spojené s nájmem hrobového místa za rok
Kolumbárium 2021 (plocha 0,1m2)
3/8
100,- Kč
290,- Kč
Volně stojící kolumbárium  (plocha 0,1m2)
3/3
100,- Kč
190,- Kč
Kolumbárium v obvodové zdi (plocha 0,1 m2)
3/4
3/5
3/6
100,- Kč
140,- Kč
Urnový hrob
2/7
100,- Kč
120,- Kč
Jednoduchý hrob
1/1
100,- Kč
120,- Kč
Dvojhrob
1/2
100,- Kč
120,- Kč
Druh hrobového místa
Jednorázová platba
Rozptyl popela na pietní loučce
1 495,- Kč
Ceník byl schválen usnesením rady městské části číslo 925/21/EO z 11.6.2021.

 

 

Příklad výpočtu ceny pro běžné rozměry  hrobových míst (skutečná cena závisí na skutečném rozměru hrobového místa):
Druh hrobového místa
Plocha hrobového místa
Nájem za rok x plocha v  m2
Služby spojené s nájmem hrobového místa za rok
Platba za rok
Platba za 10 let
Kolumbárium 2021
0,1 m2
10,- Kč
290,- Kč
300,- Kč
3 000,- Kč
Volně stojící kolumbárium
0,1 m2
10,- Kč
190,- Kč
200,- Kč
2 000,- Kč
Kolumbárium v obvodové zdi
0,1 m2
10,- Kč
140,- Kč
150,- Kč
1 500,- Kč
Urnový hrob
1  m2
100,- Kč
120,- Kč
220,- Kč
2 200,- Kč
Jednoduchý hrob
3 m2
300,- Kč
120,- Kč
420,- Kč
4 200,- Kč
Dvojhrob
6 m2
600,- Kč
120,- Kč
720,- Kč
7 200,- Kč

 

Všechny výše uvedené poplatky vyřizuje správce poplatků:

2. patro, kancelář č. 211
Eva Krupičková
 284 0808 28