1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor ekonomický
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků): číslo účtu: 9021-2000932309/0800
Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky: číslo účtu: 19-2000932309/0800

Místní poplatky

Úřad městské části Praha 19, se sídlem v ulici Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, vybírá dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto místní poplatky:

Obecně závazná vyhláškač. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1) Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a je ve Kbelích přihlášená nebo zde má sídlo. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která psa vlastní, ale i osoba jiná, která se o psa stará a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

2) Poplatník je povinen podat hlášení u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala  skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlášení se provádí osobně na níže uvedené adrese správce  poplatku, protože je nutné předat poplatníkovi evidenční známku pro psa. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.

3) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poměrná část poplatku.
Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

4) Sazba poplatku:
je 1.500,- Kč ročně za jednoho psa a 2.250,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

za psy chované v rodinném domě je 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:
a) nečiní-li více jak 600,-Kč ročně, nejpozději do 31.března každého roku
b) činí-li více než 600,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.března a 31.srpna každého roku
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.

5) Osvobození a úlevy:
od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí

držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených

držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost

držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

Podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů je chovatel psa povinen:

zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku.

Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes zároveň označen čipem, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Chovatel psa je také povinen zajistit, aby číslo čipu psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa ( v očkovacím průkazu psa).

Bližší informace viz zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro případné dotazy, týkající se místního poplatku ze psů, můžete kontaktovat správce poplatku:
ÚMČ Praha 19, Krupičková Eva, ekonomický odbor, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely,
2. patro č. dveří 211, tel. 284 080 828, 734 681 681, e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2019 Sb. v platném znění)
Poplatek se vybírá z úplatného pobytu, trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
Sazba poplatku činí 50,- Kč za započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZPT/P a její průvodci,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce

  • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  • v zařízení sloužící pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmu právnických osob, nebo
  • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací

g) příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Plátce poplatku je povinen předat správci poplatku měsíční hlášení o počtu ubytovaných osob, a to do 15. dne každého následujícího měsíce.

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů)

Poplatníkem je ten, v jehož prospěch byl zábor učiněn.
Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den :

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
(př. i umístění kontejnerů)…10,-Kč

b) za umístění reklamních zařízení…
Kč 10,- reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 70,- reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 m2 do 15 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 100,- reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m2 – všechna veřejná prostranství;
Kč 10,- parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely.

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících
k občerstvení, a to i samostatně umístěných )
– mimo tržiště:
Kč 5,- restaurační zahrádky sloužící k občerstvení – všechna veřejná prostranství;
Kč 20,- Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely,
ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u
Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi
Billou, ul. ŽACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU;
Kč 10,- ostatní veřejná prostranství.
– na tržišti…10,-Kč

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí…10,-Kč
Kč 4,- u akcí pořádáných městskou částí v Centrálním parku, při ulici Žacléřská a na prostranství vedle rybníka

e) za umístění zařízení cirkusů…10,-Kč
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb…5,-Kč
g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl…10,-Kč
h) za umístění skládek…10,-Kč
i) pro kulturní akce…4,-Kč
j) pro sportovní akce…2,-Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla…10,-Kč
l) za provádění výkopových prací…10,-Kč
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb…10,-Kč
n) pro reklamní akce…10,-Kč

Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veř. prostranství
(do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů)

Poplatník – pořadatel akce – je povinen nejméně 7 dní před konáním akce splnit ohlašovací povinnost. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Kbelský hřbitov
Ceník služeb na dlouhodobý pronájem hrobového místa
platný od 21.6.2021

 

Nový ceník se vztahuje na nově uzavřené smlouvy, nebo na prodloužení smluv po skončení již sjednané doby pronájmu.

 

Nájemní smlouva se standardně uzavírá na 10 let.

 

Manipulační poplatek za uzavření smlouvy na dobu kratší než 10 let ……………………………..….100,- Kč

 

Platba za hrobové místo se skládá z nájemného a úhrady nákladů za služby spojené s nájmem hrobového místa (údržba, úklid, opravy  a odpisy stavby kolumbárních okének).

 

Roční platba za hrobové místo se spočítá jako rozměr hrobového místa (včetně poloviny uličky na obou stranách hrobového místa – maximálně 2 x 15 cm)  zaokrouhlený na 0,1 m2 (desetiny m2)  krát nájem za m2 za rok, plus roční platba za služby:

 

 Druh hrobového místa
Řádek /čtvrť
Nájem za m2 za rok
Služby spojené s nájmem hrobového místa za rok
Kolumbárium 2021 (plocha 0,1m2)
3/8
100,- Kč
290,- Kč
Volně stojící kolumbárium  (plocha 0,1m2)
3/3
100,- Kč
190,- Kč
Kolumbárium v obvodové zdi (plocha 0,1 m2)
3/4
3/5
3/6
100,- Kč
140,- Kč
Urnový hrob
2/7
100,- Kč
120,- Kč
Jednoduchý hrob
1/1
100,- Kč
120,- Kč
Dvojhrob
1/2
100,- Kč
120,- Kč
Druh hrobového místa
Jednorázová platba
Rozptyl popela na pietní loučce
1 495,- Kč
Ceník byl schválen usnesením rady městské části číslo 925/21/EO z 11.6.2021.

 

 

Příklad výpočtu ceny pro běžné rozměry  hrobových míst (skutečná cena závisí na skutečném rozměru hrobového místa):
Druh hrobového místa
Plocha hrobového místa
Nájem za rok x plocha v  m2
Služby spojené s nájmem hrobového místa za rok
Platba za rok
Platba za 10 let
Kolumbárium 2021
0,1 m2
10,- Kč
290,- Kč
300,- Kč
3 000,- Kč
Volně stojící kolumbárium
0,1 m2
10,- Kč
190,- Kč
200,- Kč
2 000,- Kč
Kolumbárium v obvodové zdi
0,1 m2
10,- Kč
140,- Kč
150,- Kč
1 500,- Kč
Urnový hrob
1  m2
100,- Kč
120,- Kč
220,- Kč
2 200,- Kč
Jednoduchý hrob
3 m2
300,- Kč
120,- Kč
420,- Kč
4 200,- Kč
Dvojhrob
6 m2
600,- Kč
120,- Kč
720,- Kč
7 200,- Kč

 

Ceník krátkodobého nájemného za umístění prodejních stánků na akcích

Městské části Praha 19

(na základě usnesení rady Městské části Praha 19 číslo 21/22 z 28.6.2023 )

 

Cena v Kč včetně DPH
Nájemné za m2 prodejní plochy (bez zázemí)

 

100,- Kč
Poplatek za odpad – paušální částka

 

200,- Kč
Poplatek za elektrickou přípojku 200,- Kč

Spolu s nájemným je vybírán místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle zákona 565/1990 Sb. a vyhlášky 5/2011 Sb. Hl. m. Prahy.

Tj za každý načatý m2 a den ve výši 20,- Kč v Centrálním parku (parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146, 2154 v k. ú. Kbely), ul. ŽACLÉŘSKÁ, ŽELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4, 2/6 k. ú. Kbely, zahrada u Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, a 10,- Kč na ostatních veřejných prostranstvích.

Všechny výše uvedené poplatky vyřizuje správce poplatků:

2. patro, kancelář č. 211
Eva Krupičková
 284 0808 28