Dotace poskytované z rozpočtu Městské části Praha 19

Dotační systém je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů politiky Městské části Praha 19 při naplňování ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti městské části stanovuje i péči o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Mimo jiné jde o uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, potřeby informací, výchovy a vzdělávání a celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Termíny:

a) Žádost o dotaci na ten který kalendářní rok musí být podána v období od 1. 9. do 31. 10. předchozího roku. Pro uznání platnosti podávané žádosti musí mít žadatel (spolek apod.) splněné zákonné povinnosti týkajících se povinně zveřejňovaných údajů ve veřejném rejstříku, zejména se jedná o statutární orgán, stanovy spolku a účetní závěrku (pro poskytnutí dotace je vyžadováno zveřejnění účetní závěrky za předchozí rok).
b) Vyúčtování dotace se předkládá nejpozději do 15.12. běžného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, jinak dle ustanovení smlouvy.
c) Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet MČ Praha 19: 2000932309/0800, k.s.: 558, v.s.: IČ příjemce, nejpozději do 30.12. běžného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Dokumenty ke stažení:

Rady a informace pro žadatele o dotace z fondů Evropské unie:

Jednoduše na evropské dotace – Ministerstvo vnitra ČR radí:

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok

Dotace EU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 19 (MAP Praha 19)
Od června do října 2017 zpracovala Městská část Praha 19 pro celé území Správního obvodu MČ Praha 19 (zahrnující území MČ Praha 19, MČ Praha – Satalice, MČ Praha – Vinoř) Strategický rámec MAP Praha 19. Tento dokument byl vypracován dle pravidel a metodiky MŠMT a umožňuje všem školským subjektům na území správního obvodu žádat o investiční i neinvestiční prostředky v rámci OP Věda, výzkum, vzdělávání.

Ke stažení:

 

Dotace a granty MHMP