I. Základní ustanovení
 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Městská část Praha 19 se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbelyidentifikační číslo 00231304 (dále jen „správce“).
 
Kontaktní údaje správce jsou:
Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 – Kbely
detašované pracoviště: Železnobrodská 764, 197 00 Praha 9 – Kbely (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely (odbor výstavby a odbor životního prostředí a dopravy)
zástupce: Pavel Žďárský (starosta)
telefonní spojení: ústředna 284080811
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
Mgr. Ivan Chytil, společník a jednatel společnosti Chytil & Mann, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 29152046, se sídlem Maiselova 38/15, 110 00, Praha 1 – Josefov
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal zejména na základě zákona nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu, byl-li takový souhlas nutný.
 
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění svých úkolů a povinností městské části v oblasti jejího výkonu samosprávy nebo přenesené správy, a to vždy pouze v minimálním a nezbytném rozsahu.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
·       plnění povinností a práv správce vyplývajících ze zákona nebo stanovených přímo zákonem,
·       oprávněný zájem správce nebo třetí osoby,
·       Váš souhlas se zpracováním v případech, kdy bylo jeho udělení nutné.
 
Účelem zpracování osobních údajů je:
·       plnění úkolů v rámci výkonu samosprávy a přenesené správy správcem na základě právních předpisů,
·       činnosti správce vztahující se k zajištění potřeb jeho občanů.
 
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
Správce uchovává osobní údaje:
·       po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze zákona,
·       po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu.
 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže v souladu s dotčenými právními předpisy.
 
V. Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby:
·       zaměstnanci správce,
·       volení představitelé správce,
·       členové výborů a komisí správce.
 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
VI.Vaše práva
 
Za podmínek stanovených v GDPR máte
·       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
·       právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
·       právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
·       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email správce. (ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, e-mail: osobni.udaje@kbely.mepnet.cz)
 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, bezpečnostní firewall a SSL šifrování.
 
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, a to vždy písemnou formou.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

INFORMACE PODLE § 18 ODST. 2 ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ