Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna Městské části Praha 19.

Elektronická podatelna Městské části Praha 19 je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Úřad městské části Praha 19. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Elektronická adresa podatelny je: podatelna@kbely.mepnet.cz

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Upozornění:
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
 • formát *.pdf

Povolená velikost datových zpráv – 1MB.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5″, CD-ROM, USB Flashdisk) lze přímo předávat do hlavní podatelny Městské části Praha 19 , Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 04.

V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory!! Samospustitelné soubory budou antivirovým programem okamžitě při zjištění jejich výskytu smazány.