1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise bytová
Informace Členové
Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bytová (Usnesení č. 50/18/star.)

Bytová komise je iniciačním a poradním orgánem Rady Městské části Praha 19 v oblasti bytového hospodářství. Projednává žádosti: – o přidělení bytové jednotky ve správě MČ Praha 19 (dále jen byt). Bytová komise provádí hodnocení přijatých žádostí, navrhuje RMČ přidělení jednotlivých volných bytů konkrétním žadatelům. Kontroluje, zda žadatel splňuje podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů o byt, stanovené Směrnicí o pronajímání bytů v domech ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19, sleduje aktuálnost žádostí.

 

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19