1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise otevírání obálek
Informace Členové

Na 18. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.7.2019 byla ustavena Komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami.

Rada komisi zřídila jako svůj poradní orgán, aby při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městská část Praha 19 dodržela vůči dodavatelům zásady transparentnosti a přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.​

Komise shromažďuje doručené cenové nabídky vyplývající ze zveřejněných záměrů a vyhlášených výběrových řízení dodávek stavebních prací, zařízení, zboží a služeb, jejichž hodnota přesáhne 100 tis. Kč až do limitu veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách. Na svolaném jednání členové komise společně otevírají a zaprotokolují došlé nabídky s uvedením názvu firmy/fyzické osoby a výší nabídky. Tento protokol předloží radě jako podklad k jejímu dalšímu rozhodování. Komise jako taková o došlých nabídkách nikdy nerozhoduje ani nabídky nehodnotí. (Třetí osoby v komisi se mění dle toho, kdo zakázku zadával.)

 

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19