Základní informace

Cestovní pas se vydá na vaši žádost. Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů. Pokud potřebujete urychleně vycestovat do zahraničí, můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin (do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra ČR) pracovního dne.

REZERVAČNÍ SYSTÉM – OBJEDNEJTE SE

Týká se vás to, pokud:

Potřebujete si zařídit cestovní pas k cestám do zahraničí.

Jaký má služba benefit?

Zákon o cestovních dokladech umožňuje vydat občanovi cestovní pas k cestě do všech států světa ve lhůtě, kterou si zvolí při podání žádosti.

Kdy službu řešit

O vydání cestovního pasu můžete požádat kdykoliv. Žádost byste měli podat v dostatečném časovém předstihu před uskutečněním cesty do zahraničí. Hodláte-li cestovat do státu mimo Evropskou unii, měli byste si zjistit, zda je třeba ke vstupu a pobytu na území daného státu vízum a zda stát vyžaduje minimální dobu platnosti cestovního pasu při vstupu nebo ukončení pobytu.

Co potřebujete, pokud službu řešíte

K žádosti o vydání cestovního pasu předložíte

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), například občanský průkaz (nemáte-li občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • jste-li nezletilý starší 15 let předložíte souhlas zákonného zástupce, (tj. jednoho z rodičů), poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, do jejíž osobní péče jste byl svěřen, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s jejich úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud tyto osoby vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem, u něhož byla podána,
 • rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let a svůj průkaz totožnosti, podáte-li žádost jako jeho zákonný zástupce,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti, jste-li pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • příslušné rozhodnutí soudu, podáte-li žádost jako opatrovník občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv,
 • vaše oprávnění jako člena domácnosti k zastupování občana staršího 18 let, jemuž duševní porucha brání samostatně právně jednat, schválené soudem,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud již jste držitelem platného cestovního pasu, a potřebujete další cestovní pas k cestám do zahraničí.

 

Kde a jak službu řešit

Žádost o vydání cestovního pasu můžete podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,
 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. V tomto případě se vydá ve lhůtě 120 dnů.

Při podání žádosti se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž má být cestovní pas vydán, protože se pořizují jeho biometrické údaje, tj. zobrazení obličeje, a u občana staršího 12 let také otisky prstů.

Postup při podání žádosti

1

Žádost o vydání cestovního pasu nepodáváte na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předložíte doklady potřebné k vydání cestovního pasu.

2

Při podání žádosti si můžete zvolit úřad, u kterého cestovní pas převezmete a uvést své telefonní číslo mobilu nebo emailovou adresu pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu.

3

Úředník údaje v předložených dokladech porovná s údaji, které jsou o vás vedeny v informačním systému evidence obyvatel.

4

Pokud úředník ověří správnost těchto údajů, pořídí vaše biometrické údaje, tj. zobrazení obličeje a otisky prstů.

5

Úředník vytiskne žádost a vy podpisem na žádosti potvrdíte správnost údajů v ní uvedených.

6

Úředník ukončí podání žádosti elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Převzetí cestovního pasu

Kde lze cestovní pas převzít:

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého jste podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který jste uvedl při podání žádosti.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne pouze u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého jste podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů u zastupitelského úřadu, u kterého jste podal žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud jste to uvedl při podání žádosti; zastupitelský úřad Vám může předat cestovní pas rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Cestovní pas přebíráte osobně, pokud jste starší 15 let.

Za občana mladšího 15 let – jako zákonný zástupce občana mladšího 15 let potvrdíte převzetí svým podpisem. Totéž platí pro pěstouny, osoby, kterým byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy, ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Za občana staršího 15 let – jako opatrovník potvrdíte převzetí vaším podpisem. Totéž platí pro člena domácnosti, kterému bylo soudem schváleno oprávnění k zastupování občana staršího 18 let.

Jako zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ale pouze z důvodu zvláštního zřetele hodného (např. ze závažných zdravotních důvodů).

Kolik budete platit

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.
Tyto správní poplatky zaplatíte při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 100 Kč, pokud převezmete cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než jste podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatíte před převzetím cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Zaplatíte celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezmete u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud jste podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezmete cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatíte první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                  6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       4 000 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                                   2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                   2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       1 500 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                                       500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      2 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                  1 000 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        500 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra                                                    500 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností   1 000 Kč