Základní informace

Občanský průkaz se vydává:

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let,
 • občanům starším 12 let, u nichž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů, s dobou platnosti na 1 rok.

Týká se vás to, pokud:

Máte povinnost požádat o vydání občanského průkazu, pokud

 • jste občan České republiky, máte na jejím území trvalý pobyt a jste starší 15 let,
 • máte vydaný občanský průkaz, kterému skončila platnost, nebo došlo ke změně údajů zapsaných v občanském průkazu.

Máte právo na vydání občanského průkazu, pokud

 • jste občan České republiky s trvalým pobytem v cizině,
 • žádáte za občana mladšího 15 let,
 • žádáte za občana omezeného ve svéprávnosti.

REZERVAČNÍ SYSTÉM – OBJEDNEJTE SE

Týká se vás to, pokud:

Máte povinnost požádat o vydání občanského průkazu, pokud

 • jste občan České republiky, máte na jejím území trvalý pobyt a jste starší 15 let,
 • máte vydaný občanský průkaz, kterému skončila platnost, nebo došlo ke změně údajů zapsaných v občanském průkazu.

Máte právo na vydání občanského průkazu, pokud

 • jste občan České republiky s trvalým pobytem v cizině,
 • žádáte za občana mladšího 15 let,
 • žádáte za občana omezeného ve svéprávnosti.

Jaký má služba benefit?

S občanským průkazem můžete prokazovat totožnost při všech úředních jednáních i při vyřizování osobních záležitostí (v bance, pojišťovně, na poště při přebírání doporučených zásilek apod.). Občanský průkaz vám slouží i jako cestovní doklad k cestám do států Evropské unie a k cestám do dalších států, které uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad.

Občanský průkaz slouží také ke vzdálenému prokázání totožnosti. Pokud si aktivujete identifikační certifikát v občanském průkazu, můžete si pohodlně vyřídit řadu záležitostí online, kdykoli a odkudkoli. Můžete se jednoduše přihlásit k dostupným online službám na Portálu občana, ale i k řadě dalších portálů a online služeb. Aktuální seznam portálů, kam se může přihlásit je na internetových stránkách Identity občana.

Více informací najdete na: www.gov.czwww.identitaobcana.czwww.datoveschranky.infowww.czechpoint.czwww.mvcr.cz

Občanský průkaz se vydává ve lhůtě 30 dnů. Pokud potřebujete urychleně vydat občanský průkz, můžete požádat o jeho vydání i ve lhůtě do 24 hodin (v pracovních dnech) nebo do 5 pracovních dnů.

Kdy službu řešit

Máte povinnost požádat o vydání občanského průkazu

 1. 1. ve lhůtě do 15 dnů
 • po uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu,
 • po ohlášení ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • po nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti vašeho občanského průkazu z důvodů: poškození průkazu; nesprávných údajů nebo neoprávněně provedených změn v průkazu; podstatné změny vaší podoby,
 • po uplynutí 45  dnů ode dne: ohlášení změny místa trvalého pobytu; nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení; nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla; změny pohlaví; změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li  údaj o rodinném stavu zapsán v občanském průkazu.
 1. ve lhůtě do 30 dnů       
 • po dosažení 15 let,
 • po nabytí plné svéprávnosti poté, co byla svéprávnost omezena rozhodnutím soudu,
 • po ohlášení změny místa trvalého obytu po ukončení pobytu v cizině.
 1. ve lhůtědo 60 dnů
 • po nabytí státního občanství České republiky.

Co potřebujete, pokud službu řešíte

Žádost o vydání občanského průkazu se všemi potřebnými údaji zpracuje úředník s využitím údajů z příslušných informačních systémů a vy ji pouze zkontrolujete a podepíšete. Fotografii pořizuje úředník digitálním fotoaparátem při podání žádosti.
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji nebo
 • cestovní pas.

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství České republiky.

K vydání prvního občanského průkazu nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo který ukončil pobyt v cizině, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství, nebo
 • cestovní pas.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo
 • cestovní pas,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz nebo cestovní pas opatrovníka,
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

Kde a jak službu řešit

Požádat o vydání občanského průkazu můžete

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22, tj. bez ohledu na váš trvalý pobyt. Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož podáte žádost o vydání občanského průkazu.
 • V případě vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Zažádání

1

Předložíte požadované doklady.

2

Úředník vygeneruje a vyplní žádost.

3

Úředník pořídí biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů), proto je nutná osobní přítomnost.

4

Zkontrolujete údaje a žádost o nový občanský průkaz podepíšete přes tablet.

5

Úředník žádost elektronicky odešle k výrobě dokladu.

V žádosti můžete uvést vaše telefonní číslo nebo emailovou adresu pro účely vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu.

V žádosti můžete uvést, že si občanský průkaz vyzvednete na jiném úřadě. Bude vás to stát 100 Kč.

Při podání žádosti o občanský průkaz vás bude úředník informovat o tom, že:

 • při převzetí dokladu můžete zadat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k vaší autentizaci při osobním prokázání totožnosti (jde o 4-10místný číselný kód)
 • při převzetí dokladu si můžete aktivovat elektronický čip v občanském průkazy, abyste mohl využívat dostupné elektronické služby veřejné správy (např. Portál občana)

Pokud nebudete mít zájem elektronický čip aktivovat, můžete to udělat jindy nebo nemusíte vůbec.

Vyzvednutí

 • Občanský průkaz si můžete vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti na stejném úřadě, kde jste žádost podal (pokud jste v žádosti neuvedl jiný úřad, kde si chcete občanský průkaz vyzvednout).
 • Občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
 • Občanský průkaz vydávaný do 5 pracovních dnů lze převzít u stejného úřadu, kde jste podával žádost nebo u Ministerstva vnitra.

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

Kolik budete platit

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300,- Kč

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let – 200,- Kč
 • občanům mladším 15 let – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100,- Kč

Důležité upozornění: Pokud nesplníte povinnost nebo porušíte zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, můžete se dopustit přestupku. Podle § 65 zákona o občanských průkazech se přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu
  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu,
 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů ode dne
  • ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud nemáte v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemáte povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouštíte se tedy přestupku.

Pokud se zdržujete delší dobu mimo Českou republiku a skončí vám platnost občanského průkazu, můžete si požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že jste se zdržoval dlouhodobě v cizině a nemohl tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině můžete prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.