Základní informace

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.
Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Občanský průkaz lze vlastnit již od narození. Pokud je občanský průkaz vydán do 15 let věku dítěte, jeho platnost je 5 let, správní poplatek Kč 100,- Jestliže je občanský průkaz vydán v den patnáctých narozenin a později, platnost občanského průkazu je již 10 let a správní poplatek se nehradí.
O vydání občanského průkazu lze požádat až 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího. Žadatel je povinen podat žádost osobně, nelze zmocnit jinou osobu. Vyhotovený občanský průkaz občan převezme osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz jeho zákonný zástupce).
Občanský průkaz se vydává s biometrickými údaji (tj. se zobrazením obličeje a s otisky prstů rukou pořízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1157). Otisky prstů se nepořizují u osob mladších 12 let.
Na žádost občana se uvádí rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství. Zapsání titulu nebo vědecké hodnosti do občanského průkazu již není možné.
Doba platnosti občanského průkazu:
1 rok – pokud je vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky
5 let – pokud je vydán osobě mladší 15 let
10 let – pokud je vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejich 70 let
35 let – pokud je vydán osobě, která dosáhla věku 70 let

REZERVAČNÍ SYSTÉM – OBJEDNEJTE SE

 • Občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby).
 • Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 • Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Důležité upozornění:
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.
Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“) nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Důležité upozornění: Občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem i v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydávaný ve lhůtě 30 dnů) lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti.
Občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin) lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
Občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra.

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let.
Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.
Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
Při převzetí občanského průkazu si občan zadá bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti.
Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu; (identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele; deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu).
Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.

·         občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní pas – nebo jiným hodnověrným způsobem)
·         popř. doklady potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí, diplom)
Všechny předkládané doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu občanu mladšímu 15 let se předkládá:
·         rodný list nebo cestovní pas dítěte
·         občanský průkaz zákonného zástupce
·         popř. je potřeba předložit doklady potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů
O vydání občanského průkazu žádá zákonný zástupce spolu s dítětem (přítomnost dítěte je nutná k pořízení elektronického fotosnímku přímo v kabince vydávání dokladů). Zákonný zástupce rovněž musí převzít vydaný občanský průkaz (po prokázání své totožnosti).
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti, náhradou za dosud platný průkaz nebo při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, občan předloží stávající občanský průkaz.
K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nelze předložit stávající občanský průkaz), občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz – nebo jiným hodnověrným způsobem).
Žadatel o vydání občanského průkazu starší 15 let má právo při převzetí OP provést aktivaci pro elektronické využití občanského průkazu (neplatí v případě, kdy občanský průkaz za žadatele přebírá zmocněnec).
Důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu je rovněž uplynutí 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, rodného čísla nebo změny pohlaví. Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, končí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství či registrovaného partnerství, úmrtím manžela nebo partnera nebo nabytím právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji; nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka či jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem, a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 • Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu, neboť pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.
Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.
Pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři.
Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

·         vydání občanského průkazu náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený Kč 200,-
·         vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let Kč 500,-
·         vydání občanského průkazu do 24 hodin občanu staršímu 15 let Kč 1 000,-
·         vydání občanského průkazu do 30 dnů občanu mladšímu 15 let  Kč 100,-
·         vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let Kč 300,-
·         vydání občanského průkazu do 24 hodin občanu mladšímu 15 let Kč 500,-
·         vydání občanského průkazu na vlastní žádost Kč 200,-
·         vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu Kč 200,-
·         převzetí OP vydaného do 30 dnů na jiném úřadu než byla podána žádost Kč 100,-.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Občané narození před 1. 1. 1936 mají stále platný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ „knížka“ nebo růžová ID karta), pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Těmto občanským průkazům končí ze zákona platnost ke dni 1. 8. 2026.
Dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, jsou u občanů vedeny následující osobní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, údaj o omezení svéprávnosti k právním úkonům, číslo občanského průkazu, datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, označení úřadu, který občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, datum skartace občanského průkazu, digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, titul nebo vědecká hodnost občana, datum úmrtí, aktuální bezpečnostní kód v šifrované podobě, záznam o zřízení datové schránky, digitální zpracování podpisu na žádosti, čísla ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, číslo žádosti o vydání občanského průkazu, žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, číslo kontaktního elektronického čipu, telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresa elektronické pošty, biometrické údaje (tj. zobrazení obličeje a otisky prstů rukou), datum znehodnocení a údaje o jeho ponechání či odevzdání.

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.
Občan se dopustí přestupku tím, že:

poruší povinnost mít občanský průkaz,
poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:

 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (např. po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého (je-li údaj o rodinném stavu nebo partnerství v občanském průkazu zapsán),
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popř. jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
 • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 • prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o porušení povinnosti mít občanský průkaz a za prokazování totožnosti občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení občan ohlásil, lze uložit pokutu do 15 000 Kč. Za poslední dva přestupky lze uložit pokutu do 100 000 Kč.