Informace podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 19 zpracovává osobní údaje, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Evidence osobních údajů

Osobní údaje o zaměstnancích

Agenda: Personální agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, uvolnění členové zastupitelstva
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MF ČR, inspektorát práce, úřad práce, agentury zabezpečující semináře
Doba uchování: 5 nebo 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Dohody o pracovní činnosti
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, se kterými byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Personální a mzdová
Účel zpracování: konkurzní řízení na ředitele škol
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Oddělení účetnictví – mzdová agenda
Účel zpracování: vedení mzdových listů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva a rady MČ Praha 19, členové volebních komisí, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, odborníci a spolupracovníci ÚMČ P19
Kategorie příjemců údajů: FÚ, MF ČR, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, banky, ČSSZ,PSSZ, úřad práce
Doba uchování: 30 kalendářních roků

Agenda: Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let

Agenda: Zastupitelé
Účel zpracování: evidence, mzdová agenda
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové zastupitelstva
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Členové komisí a výborů
Účel zpracování: evidence, mzdová agenda
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové komisí, výborů a prac. skupin
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let

Osobní údaje o dalších osobách

Agenda: Vyřizováni petic stížností a podnětů fyzických a právnických osob
Účel zpracování: vedení spisu podaných a vyřizovaných stížností a petic
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: stěžovatelé a ostatní účastnici řízeni
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let po uzavřeni spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Kontrolní činnost
Účel zpracování: kontrolní činnost vyplývající z organizačního schématu Úřadu Městské části Praha 19
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, příjemci dotací a ostatní kontrolované subjekty
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let po uzavřeni spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Přestupky
Účel zpracování: řízení o přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže dle § 31 zák. č. 200/1990, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Státní zastupitelství pro Prahu 6, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Poplatek ze psů
Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 23/2003Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění p.p.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek za užívání veřejného prostranství
Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 24/2003Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění p.p.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou právnické nebo fyzické osoby, které veřejné prostranství užívají způsobem uvedeným v zák.ust.
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek ze vstupného
Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 25/2003Sb., o místním poplatku ze vstupného, ve znění p.p.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku ze vstupného je fyzická nebo právnická osoba, která akci (kulturní, sportovní, prodejní, reklamní) pořádá.
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek z ubytovací kapacity
Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 26/2003Sb., o místním poplatku z ubytovacích kapacit, ve znění p.p.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku z ubytovacích kapacit je ubytovatel, kterým nemusí být vždy vlastník ubytovacího zařízení, ale i jeho případný nájemce.
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhl. hl. m. Prahy č. 27/2003Sb.,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění p.p.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
Účel zpracování: ustanovení zvláštního příjemce
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel a příjemce dávek důchod. poj.
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, Vězeňská služba
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Péče o společensky nepřizpůsobivé občany
Účel zpracování: zajištění pomoci
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Vězeňská služba ČR
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Sociální pohřby
Účel zpracování: zajištění a úhrada sociálního pohřbu
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: objednavatel pohřbu (nemocnice, domov pro seniory)
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Pohřební služba, notáři
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Terénní práce
Účel zpracování: sociální šetření v rodinách z důvodu prověření sociální situace
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o provedení šetření (soudy, policie, exekutorské úřady, úřady apod.)
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, soudy, policie, exekutorské úřady, úřady apod.
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Rejstřík Om
Účel zpracování: sociálně právní ochrana dětí a mládeže, kteří trvale žijí ve správním obvodě Praha 19
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti a mladiství, rodiny s dětmi
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Obvodní soud, Policie ČR atd.
Doba uchování: od založení spisu do dovršení věku zletilosti dětí a mládeže

Agenda: Rejstřík Nom
Účel zpracování: ochrana dětí a mládeže, které nemají na obvodě Prahy 19 trvalé bydliště, ale žijí zde s rodiči nebo s jedním z rodičů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti a mladiství, rodiny s dětmi
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Obvodní soud, Policie ČR atd.
Doba uchování: od založení spisu do dovršení věku zletilosti dětí a mládeže

Agenda: Rejstřík trestné činnosti dětí do 15 let
Účel zpracování: sociálně-právní ochrana dětí do 15 let
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti do 15 let, páchající trestnou činnost
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Obvodní soud, Policie ČR atd.
Doba uchování: od založení spisu do dovršení věku zletilosti dětí a mládeže

Agenda: Rejstřík trestné činnosti mládeže mezi 15 až 18 rokem
Účel zpracování: sociálně-právní ochrana dětí mezi 15 let až 18
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: mladiství mezi 15 až 18 rokem, páchající trestnou činnost
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Obvodní soud, Policie ČR atd.
Doba uchování: od založení spisu do dovršení věku zletilosti dětí a mládeže

Agenda: Rejstřík výchovných případů dětí a mládeže
Účel zpracování: sociálně-právní ochrana dětí
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační dětí, mladistvích a rodin
Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti a mladiství, rodiny s dětmi
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, Obvodní soud, Policie ČR atd.
Doba uchování: od založení spisu do dovršení věku zletilosti dětí a mládeže

Agenda: Matriky
Účel zpracování: vedení matrik narození, manželství a úmrtí, změny jména a příjmení
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, jichž se zápisy týkají, v mezích příslušných zákonů MČ Praha 19, MV ČR, ČSÚ, ČSSZ, soudy a další osoby a orgány oprávněné dle zák. o matrikách, nebo zvl. zákonů
Doba uchování: 100 let

Agenda: Státní občanství
Účel zpracování: různé činnosti dle zákona o st. občanství, např. vydávání osvědčení, přijímání žádostí o udělení občanství atd.
Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, jichž se žádost týká, MV ČR, MZV, soudy a další osoby a orgány oprávněné dle zákona
Doba uchování: 50 let

Agenda: Seznamy voličů
Účel zpracování: stálý seznam voličů ( resp. zvláštní seznam voličů v době voleb), seznam voličů do Evropského parlamentu
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané m.č. Praha 19, občané zapsaní do seznamu pro volby do EP
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19 příslušný soud v případě podání žaloby, zastupitelské úřady, MZV, MV ČR, (výpisy ze seznamu voličů: okrskové volební komise v době voleb)
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován, seznam pro volby do EP – 5 let

Agenda: Evidence vydaných voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, okrskové volební komise v době voleb
Doba uchování: 5 let

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let

Agenda: Přestupky
Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační (osobní) údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci
Kategorie příjemců údajů: účastníci správního řízení v rozsahu stanoveném zákonem, soudy, Policie ČR a další orgány oprávněné zvl. zákonem v rozsahu v něm stanoveném
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Zprávy a informace o občanech
Účel zpracování: dle požadavků orgánů oprávněných k tomu zákonem, (zejm. orgánů činných v trestním řízení)
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační (osobní) údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: žadatel o podání zprávy, (soudy, Policie ČR a další orgány oprávněné zvl.zákonem)
Doba uchování: 5 let (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Životní jubilea občanů
Účel zpracování: zasílání blahopřání k významných životním výročím, narození dítěte
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, data narození
Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 19
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Agenda: Finanční příspěvky
Účel zpracování: evidence poskytnutých fin. příspěvků z rozpočtu MČ Praha 19
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje subjektů
Kategorie subjektu údajů: právnické a fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let

Agenda: Podání a interpelace
Účel zpracování: evidence písemných podání a interpelací
Kategorie osobních údajů: adresní údaje
Kategorie subjektu údajů: občané a organizace
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let

Agenda: Přísedící obvodního soudu
Účel zpracování: evidence a zajištění volby
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 19 nebo zde pracující
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Přestupková řízení
Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. doručovací adresa
Kategorie subjektu údajů: účastník přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, účastník řízení
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Řízení o správních deliktech
Účel zpracování: řízení o správních deliktech
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. doručovací adresa
Kategorie subjektu údajů: účastníci správního řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, účastník řízení
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Řízení podle zákona o vodách
Účel zpracování: řízení podle zákona o vodách
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. doručovací adresa
Kategorie subjektu údajů: žadatel
Kategorie příjemců údajů: MHMP, žadatel
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům dle tohoto zákona
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. doručovací adresa
Kategorie subjektu údajů: žadatel o poskytnutí informací
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, zveřejňování způsobem stanoveným v zákoně, žadatel
Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu nejdéle po dobu existence stavby a 10 let po jejím odstranění, pokud se informace týká stavby

Agenda: Stavební řízení včetně řízení podle zákona o pozemních komunikacích
Účel zpracování: řízní podle stavebního zákona
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. doručovací adresa
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, dotčené orgány, zveřejňování listin obsahujících výše uvedené osobní údaje na veřejné desce, a to v případech stanovených zákonem
Doba uchování: po dobu existence stavby a 10 let po jejím odstranění

Agenda: Pronájem bytů
Účel zpracování: evidence a výkon agendy přidělování bytů dle stanovených pravidel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o přidělení bytu
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Pronájem nebytových prostor
Účel zpracování: evidence a výkon agendy přidělování nebytových prostor dle stanovených pravidel
Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a další osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o pronájem nebytových prostor
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Osvědčení o přechodu nájmu bytu
Účel zpracování: vystavení osvědčení o přechodu nájmu bytu
Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a další osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přechod nájmu bytu
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Dobrovolná výměna bytu
Účel zpracování: uzavření dohody o dobrovolné výměně bytu
Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a další osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výměnu bytu
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Výběrové řízení na pronájem bytů a nebytových prostor
Účel zpracování: evidence přihlášek do výběrového řízení
Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a další osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let
11 – Živnostenský odbor

Agenda: Registr živnostenského podnikání – fyzické osoby
Účel zpracování: živnostenské oprávnění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel a odpovědný zástupce
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MPO ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Registr živnostenského podnikání – právnické osoby
Účel zpracování: živnostenské oprávnění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MPO ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Registr živnostenského podnikání – zahraniční fyzické osoby
Účel zpracování: živnostenské oprávnění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel a odpovědný zástupce
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MPO ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba
Účel zpracování: osvědčení o zápisu do evidence
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MZ ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba
Účel zpracování: osvědčení o zápisu do evidence
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: člen statutárního orgánu
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MZ ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Registr živnostenského podnikání – zahraniční právnické osoby
Účel zpracování: živnostenské oprávnění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky a odpovědný zástupce
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, MPO ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Rybářské a lovecké lístky
Účel zpracování: vydávání rybářských a loveckých lístků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 5 let

Agenda: Přestupky
Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19, soudy, Policie ČR
Doba uchování: 5 let

Agenda: Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 19
Doba uchování: 10 let

Agenda: Czechpoint
Účel zpracování: agenda vydávání ověřených výstupů z veřejných a neveřejných registrů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověřený výstup
Kategorie příjemců údajů: MČ Praha 19
Doba uchování: 15 let

Agenda: Volební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 19 starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: MČ Praha 19
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Agenda: Vydávání občanských průkazů
Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
Kategorie příjemců údajů: MČ Praha 19, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15 let

Agenda: Hlášení pobytu obyvatel
Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městské části Praha 19
Kategorie příjemců údajů: MČ Praha 19, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 50 let

Agenda: Cestovní doklady
Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz
Kategorie příjemců údajů: MČ Praha 19, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15 let