Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha 19, v 1. patře v sekretariátu Kanceláře starosty, Semilská 43, Praha 9 – Kbely.

Texty zákonů lze také nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městská část Praha 19 jedná a rozhoduje

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonech o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
55/2000 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
349/1999 Sb., zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
148/1998 Sb., zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
412/2005 Sb., zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
500/2004 Sb., správní řád
634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
90/2012, o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
85/1990 Sb., zákon o právu petičním v platném znění
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
593/1992 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění zákona č. 165/2006
133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
325/1999 Sb., zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů
328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
570/1991 Sb., zákon o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
269/1994 Sb., zákon o rejstříku trestů
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
526/2006 Sb., vyhláška MPMR, kterou se provádějí některá ust. stavebního zákona,
268/2009 Sb., vyhláška MPMR ČR o technických požadavcích na stavby
23/2004 Sb., Sb.hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb., zákon o sociálních službách
372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách
361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví
505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Vyhláška MPSV č.473/2012 Sb. jako prováděcí vyhláška části zákona 359/1999 Sb. o SPOD
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
104/1991 Sb., sdělení FMZV ČR o Úmluvě o právech dítěte
169/1999 Sb., zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
345/1999 Sb., vyhláška MS ČR, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
406/2000 Sb., o hospodaření energií
477/2006 Sb., vyhláška MPO, kterou se stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
194/2007 Sb., vyhláška MPO ČR, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelů
372/2001 Sb., vyhláška MPMR, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
172/1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
87/1991 Sb., zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
403/1990 Sb., zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
449/2001 Sb., zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
99/2004 Sb., zákon o rybářství
100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
529/2005 Sb., vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, v platném znění
č. 462/2000 Sb., nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
380/2002 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
č. 103/2006 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
č. 255/2006 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
č. 256/2006 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech systému prevence závažných havárií
č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
č. 236/2002 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území
č. 24/2011 Sb., vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
č. 241/2000 Sb., zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
č. 498/2000 Sb., vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
č. 12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
252/1997 Sb., zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
36/2006 vyhláška MV ČR, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže
91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém
561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů