MAPOVÉ APLIKACE Z GEOPORTÁLU HL. M. PRAHY


Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Územní plán je základním obecně závazným dokumentem určeným pro koordinaci rozvoje území, sloužícím zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. V aplikaci jsou publikovány digitální formy platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy doplněné o vrstvy mapující změny územního plánu a další související vrstvy (stavební uzávěry, archivní plány),

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy

Aplikace umožňuje sledovat změny a rozvoje na území hl. m. Prahy. Vyhledejte si adresu v Praze a podívejte se, jak vypadala tato lokalita v minulosti. V aplikaci je k dispozici úplná série ortofotomap Prahy zhotovených z dostupných leteckých snímků počínaje rokem 1938.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Digitální technická mapa Prahy

Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení.
Účelová katastrální mapa (ÚKM) je k dispozici pro katastrální území bez platné Digitální katastrální mapy (DKM).
Data jsou poskytována jako otevřená data, nebo prostřednictvím elektronického výdejního modulu – evydej.iprpraha.cz/.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Cenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků je grafická část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění. Na jejím základě se zjišťují administrativní ceny stavebních pozemků na území hl.m.Prahy. Zde zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení výše uvedené vyhlášky, ve znění platném k datu, ke kterému se cena zjišťuje.

Kontaktní osoba: Ing.Ivana Fousková, Ivana.Fouskova@praha.eu

Přejít na aplikaci


Územně analytické podklady hl. m. Prahy

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy v členění na jednotlivá témata: Urbanismus, Doprava, Technické vybavení, Využití území, Hygiena prostředí, Ochrana přírody, Ekonomika a další. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších. Úplná informace o dokumentu je k dispozici na stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


3D model Prahy

Prohlédněte si Prahu ze všech úhlů! Aplikace zobrazuje hlavní město ve 3D. Pražské budovy si navíc můžete obarvit podle různých hledisek ? počtu podlaží, využití území, kategorií vlastnictví nebo správy veřejnými subjekty. Najdete zde možnost prohlédnout si Prahu ze známých vyhlídkových míst a aplikace umožňuje i základní navigaci virtuální scénou

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Mapa majetkoprávních vztahů

Mapa majetkoprávních vztahů přehledně znázorňuje vlastnické poměry k parcelám katastru nemovitostí v Praze. Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky dle právní povahy subjektu na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Jednotlivé hlavní kategorie jsou dále podrobněji členěny do desti základních skupin. Vedle toho mapa dále zobrazuje majetek hl. m. Prahy svěřený do hospodaření městským částem hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze sdružuje všechny hlavní mapové informace o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Tématicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk, geologie a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů Magistrátu hl. m. Prahy a spolupracujících subjektů.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Návrh metropolitního plánu – výkresy

Prezentace výkresové části návrhu budoucího územního plánu hlavního města Prahy – Metropolitního plánu (MP). Jednotlivé výkresy lze vzájemně překrývat a zobrazovat nad celou řadou podkladových map. Aplikace je dále provázána s tzv. krycími listy lokalit MP a aplikací prezentující textovou část MP.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Dvě Prahy

Praha tehdy a nyní? Proč ne! Porovnejte si Prahu v roce 1955 a v současnosti. Přehledně, názorně a jednoduše. Nově přidané historické plány města nabízí pohled na Prahu z poloviny 19. století.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Záplavová území

Informace o záplavových oblastech na území hl. m. Prahy a protipovodňové ochraně.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Mapa památkové péče

Interaktivní mapa vytvořená pro odbor památkové péče MHMP sleduje oblasti zájmu památkové péče – zobrazuje kulturní památky, území pod plošnou památkovou ochranou a územní působnost referentů OPP MHMP. Aplikace umožňuje zadáním katastrálního území a parcely nebo adresy vyhledat objekty a zjistit, v jakém památkově chráněném území se objekt nachází, základní informace o objektu a stupeň jeho ochrany.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Žižková, Radka.Zizkova@praha.eu

Přejít na aplikaci


Cyklomapa

Cyklistická mapa zobrazuje průběhy vedení cyklotras na území hl. m. Prahy a související informace. Mapa zachycuje jak trasy stávající, tak i plánované. Vedle toho jsou v mapě zobrazené z pohledu cyklisty důležité informace o místním charakteru cyklotrasy (např. nebezpečná místa, např. křižovatky, schody, zúžení a místa se zvýšeným pohybem chodců) a dále informace o umístění stojanů na kola, popisech tras a další údaje. Cyklisté si mohou také zobrazit výškové profily cyklotras. Podkladovou mapou je základní mapa nebo letecké snímky.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Katalog městských částí

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy. Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě. Zdrojem informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)

Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla spojením dosud samostatných městských částí. Hlavní město Československa se zároveň mělo stát reprezentativním a administrativním centrem nově vzniklého státu. Regulační plány té doby byly podkladem pro výstavbu nových čtvrtí jako Dejvice, Pankrác, Zahradní Město a mnohé jiné. Aplikace zpřístupňuje schválené regulační plány včetně možnosti nahlížení na jejich detailní archivní elektronické kopie.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Vegetační index a povrchová teplota

Porovnání území z hlediska kvality vegetace (NDVI) a povrchové teploty. Aplikace prezentuje rovněž výstup z analýzy zranitelnosti území.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Dynamika obyvatelstva

Kde lidé bydlí? Kde pracují? Která místa jsou nejvíce navštěvovaná? Odkud kam lidé dojíždí?
Tyto a mnohé další otázky lze zodpovědět za pomoci dat získaných z pohybu mobilních telefonů.
Aplikace má 3 části:
1) Základní údaje – celkové počty rezidentů, pracujících, návštěvníků a tranzitujících v základních sídelních jednotkách (ZSJ)
2) Časové řezy – počty osob v různých časech v průběhu dne
3) Dojížďkové vztahy – počty vyjíždějících/dojíždějících mezi dvojicemi ZSJ
Data pochází z období konec října – pol. listopadu 2015.

Kontaktní osoba: Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením

Digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s pohybovým postižením je unikátní mapové dílo, které vzniklo spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Pražské organizace vozíčkářů. Mapa tzv. semaforovým způsobem (zelená, oranžová, červená) kategorizuje jednotlivé objekty na přístupné, částěčně přístupné a nepřístupné. Mapa je průběžně aktualizována a rozšířována o další objekty. Mapování probíhá na základě schválené metodiky Pražské organizace vozíčkářů a do mapování jsou zapojeny i městské části. Pro vybrané objekty jsou k dispozici doporučené přístupové trasy od bezbarierové zastávky MHD.

Kontaktní osoba: Bohdan Baron, baron@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci


PIETNÍ MÍSTA k Pražskému povstání 1945

Interaktivní mapa připomíná pietní místa spojená s Pražským povstáním v květnu roku 1945.
Hlavní město si v příštích dnech opět připomene začátek povstání, jehož cílem bylo osvobodit Prahu z nacistického područí. K této příležitosti byla vytvořena interaktivní mapa, ve které mají občané příležitost navštívit pomníčky a další pietní místa Pražského povstání i online. Lze v ní uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu a zapálit i virtuální svíčku.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci         (upozornění – aplikace se déle načítá)


Nálety na Prahu 1944-1945

Na samém sklonku druhé světové války nebyla ani Praha ušetřena rozsáhlejších škod a obětí na životech. Stala se cílem tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945. Nálety na Prahu si vyžádaly více než 1200 mrtvých a poškozeny byly zejména čtvrti Nové Město, Holešovice, Smíchov, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Libeň, Kbely, Letňany a Čakovice. V roce 2015 dostal IPR Praha nabídku na využití unikátních leteckých snímků pořízených spojeneckými průzkumnými letouny těsně před koncem 2. světové války v dubnu a květnu 1945. Snímky jsou ve vlastnictví německé společnosti Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, jejímž výhradním partnerem pro Českou republiku je společnost PRIMIS spol. s r. o. Snímky byly fotografovány pro vyhodnocení úspěšnosti bombardovacích misí leteckých sil RAF a US AAF a vynikají mimořádnou obrazovou kvalitou a zobrazitelným detailem. V současnosti se snímky využívají zejména v Německu jako nepostradatelný zdroj informací při odhalování rizik nevybuchlé munice při přípravě stavebních projektů. V případě Prahy se díky mimořádně šťastné shodě okolností podařilo soustředit dostatek obrazového materiálu, aby bylo možno zpracovat ucelenou ortofoto celého stávajícího správního území. Pro toto zpracování byly využity snímky z 10 průzkumných misí, uskutečněných po náletech na konci dubna a v prvních dnech května 1945. Měřítka snímků se pohybovala v rozmezí od 1 : 7 000 do 1 : 50 000. Výsledné ortofoto je zcela unikátním dílem, protože umožňuje ve velkém detailu studovat podobu Prahy na konci německé okupace. Vedle stavební struktury, podoby budov, náměstí a dalších veřejných prostranství umožňují snímky zřetelně identifikovat přímé válečné projevy – následky bombardování (Emauzy, Vysočany, Libeň, aj.), protiletecká a jiná obranná zařízení (stanoviště protiletecké ochrany, zákopy), vodní požární nádrže, a řadu dalších prvků. Pro lepší přiblížení uživatelům byla aplikace pro prohlížení snímků doplněna o komentáře k jednotlivým zachyceným objektům a dobovými fotografiemi z archivu IPR Praha. Obsah doprovodných informací bude postupně doplňován.

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Monzer

Přejít na aplikaci

Ilustrační obrázek
Odkaz na Geoportal Praha

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 12.12.2013 specifikaci požadavků na Digitální mapu veřejné správy hl. m. Prahy – základní mapové dílo pro agendy a činnosti veřejné správy na území hl. m. Prahy.

Příloha usnesení – Vymezení potřeby Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy


Pocitová mapa Prahy 19

V roce 2021 spustil MHMP následující kampaň:

Využijte možnost vyjádřit se k místu, kde žijete, pracujete či trávíte volný čas. Váš názor pomůže měnit nejen Vaši městskou část k příjemnému místu pro život.

Hlasovat můžete zde online … jednoduše „špendlíkem“ označíte místo, na které je směrován příslušný dotaz (zde trávím volný čas, zde se necítím bezpečně apod.). Pro upřesnění můžete využít doplňující komentáře. Není nutná Vaše identifikace pomocí SMS či emailu.

Postupně Vás čekají tyto otázky, ty, které vás nezajímají, můžete přeskočit:

  • Zde trávím volný čas
  • Zde bych to ukázal/a návštěvě odjinud
  • Zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci
  • Zde se necítím bezpečně
  • Zde je dopravně nebezpečné místo
  • Zde jsou problémy s parkováním
  • Zde bych rád/a víc zeleně
  • Zde je často přeplněná nádoba na odpad či sběrné místo komunálního/tříděného odpadu
Pokud chcete vyplnit mapu pro jinou městskou část, vyberete ji prosím na hlavním rozcestníku pro celou Prahu.

Pojďme na to!

Ilustrační obrázek


Ilustrační obrázek

Mapa Kbel z roku 1841