Co je obsahem názvu Městská část Praha 19 nelze odbýt jen tak holou větou. Zvolím tedy postupovat se shora : Hlavní město Praha (toto je správný název územně samosprávného celku) je nejen hlavním městem ČR, ale také samostatným krajem a v neposlední řadě ucelenou obcí – jinak řečeno Praha je jedna obec. Tato se pak člení na městské části, které jsou však také územními samosprávnými celky – znamená to, že mají svého starostu a své zastupitelstvo a hospodaří na svém „historickém“ svěřeném území – katastru dle vlastního rozpočtu. Samostatných městských částí je v Praze úctyhodných 57.

Správní členění hl. m. Prahy
Správní členění hl. m. Prahy

V tomto tedy spočívá hlavní charakter samosprávy – samostatně spravovat a hospodařit ve své městské části. Do této samostatné působnosti zejména patří : hospodaření s majetkem (např. pronájmy bytových a nebytových objektů či pozemků a jejich prodej), péče o tento majetek, dále péče o místní komunikace a sítě, péče o zeleň, ochrana životního prostředí, zřizování školských zařízení včetně předškolních a poskytování prostředků na jejich existenci, činnosti v oblasti kultury, sportu, péče o seniory, spolupráce s Městskou policií, zřizování dobrovolných hasičů, vazba na některé sociální a zdravotní programy financované přes rozpočet městské části včetně pečovatelské služby, výběr místních poplatků (to jsou ty, které si mohou obce – Praha – upravit vlastní vyhláškou : např. poplatek ze psů, z ubytovací kapacity, z veřejného prostranství, školkovné …) a nakonec specifická služba, péče o hřbitov a výběr poplatku za umístění hrobu, urny, rozptyl… K těmto všem činnostem jsou obce ze zákona zřízeny. Některé ze samosprávných činností si v rámci jednoho celku ponechala na svých bedrech Hlavní město Praha. Jsou to zejména veřejné osvětlení, péče o komunikace a sítě, Městská hromadná doprava, sběr komunálního a nebezpečného odpadu, Městská policie, Hasičský záchranný sbor Praha, Záchranná služba hlavního města Prahy, některé kulturní scény, historické objekty, zoologická zahrada atd. Někdy je dobré si uvědomit, co všechno musí obecní rozpočty utáhnout a zajistit, aby naše sídla byla k životu. To je tedy samospráva, ale zpět k našemu názvu Městská část Praha 19.

V roce 2000 došlo v rámci vládního programu k přenosu kompetencí ve veřejné správě respektive pak přesun některých pracovních povinností na tzv. nižší složky státu. A to je druhá tvář veřejné správy – první jsme již zmínili, tj. samospráva a nyní se dostáváme k tvz. přenesené působnosti tedy ke státní správě. Co to znamenalo pro Kbely ? Do roku 2000 vykonával kbelský úřad pouze část kompetencí státní správy, tedy to co stát deleguje ze svých pravomocí na místně příslušné úřady. Byla to zejména stavební povolení, agenda živnostenských úřadů, vybrané úkony finančního a sociálního odboru, matrika či evidence obyvatelstva. Ostatní úkony vykonávaly buď úřady ostatních městských částí s pořadovým číslem Praha 1 až 15 nebo přímo úřady zřízené státem – občanské průkazy spolu s pasy vydávala policie ČR, evidence automobilů, financování školních pomůcek a platů učitelů poskytovaly školské úřady atp. Po 1. 7. 2001 pak tyto další úkony byly přeneseny na Hl. m. Prahu a ta rozhodla, že rozšíří počet městských částí, které budou pro svou lokalitu „správního obvodu“ vykonávat tuto přenesenou působnost – úřady s rozšířenou působností. A tak kromě stávajících městských částí Praha 1 až 15 byly vytvořeny další správní obvody Praha 16 až 22. Kbely dostaly pořadové číslo 19, a tak od 1. 7. 2001 zanikl název Městská část Praha – Kbely a musíme používat pojmenování Městská část Praha 19. Je tomu i z toho důvodu, protože přidělený díl výkonu státní správy vykonáváme nejen pro katastrální území Kbel, ale i Městské části Praha – Vinoř a Satalice a do 31. 10. 2007 i pro MČ Praha – Čakovice. Některé nově vzniklé správní obvody (městské části) mají tedy tu zvláštnost, že i když vykonávají stejný rozsah státní správy jako Praha 1 – 15, byly uvnitř nich ponechány původní samosprávné celky s vlastními radnicemi i zastupitelstvy.

Na závěr ještě krátká exkurze do poštovní adresy : Z pohledu doručovací adresy je stále platné 10 obvodové členění Prahy se směrovými čísly, adresa do Kbel je tedy stále stejná : Praha 9 – Kbely.

Ivana Šestáková – zástupce starosty