1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

4. Základní informace k životní situaci.

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Prohlášení o uzavření manželství může být uzavřeno před kterýmkoliv matričním úřadem nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo jejich zplnomocnění zástupci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • V případě občanského sňatku musí snoubenci podat dotazník k uzavření manželství s předepsanými doklady na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 • Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, do jehož správního obvodu kostel nebo obřadní místnost státem registrované církve patří. Od vydání osvědčení nesmí uplynout více než 6 měsíců.

Manželství nemůže uzavřít ženatý muž nebo vdaná žena, manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, mezi sourozenci, totéž platí i o příbuzenství založeném osvojením. Manželství nemůže uzavřít ani osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Občanský sňatek – podání dotazníku k uzavření manželství s předepsanými doklady.
 • Církevní sňatek – podání dotazníku k uzavření manželství, osvědčení od příslušného matričního úřadu a předepsané doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Na matričním úřadě, před kterým bude manželství uzavřeno.
 • U státem registrované církve, před kterou bude manželství uzavřeno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bude-li manželství uzavřeno ve správním obvodu matričního úřadu městské části Praha 19, bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 19, matrika, v úředních hodinách, nebo po dohodě s matrikářkami – tel. 284080838, 284080836.

Místo stanovené pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu městské části Praha 19, úterky, čtvrtky a pátky je:

Obřadní síň ve Kbelích, Toužimská 244, Praha 9 – Kbely,

Další prostory pro uzavírání manželství:

Centrální park Kbely

Hoffmannův dvůr, Vinořské náměstí 34, Praha 9 – Vinoř , www.hoffmanuv-dvur.cz,

zámek  Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9-Vinoř, www.zamekctenice.cz.

Případné další lokality po domluvě s matrikářkami.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice:
   • dotazník k uzavření manželství,
   • rodný list,
   • doklad o státním občanství (platný OP nebo cest. pas.)
   • výpis údajů z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (není třeba, pokud se prokáže platným OP),
   • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (není třeba, pokud se prokáže platným OP),
   • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

   Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině:

   Výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Potvrzení o místě pobytu a o osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec trvalý pobyt.

   Snoubenec, který je cizincem:

   • dotazník k uzavření manželství,
   • rodný list,
   • doklad o státním občanství,
   • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců),
   • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
   • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince. Tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
   • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
   • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
   • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.
   • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (cestovní doklad).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství, k dispozici na matrice.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 3000,- Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2000,- Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1000,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle podmínek a kapacity.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Tlumočník, v případě, že snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinností občana je požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního pasu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

  Všechny zákony lze vyhledat na portálu MVCR.CZ

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal. Pokud rozhodnutí vydal ÚMČ Praha 19, je odvolacím orgánem Magistrát hl. m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Chtěli bychom uzavřít manželství v cizině na našem zastupitelském úřadu. Je to možné?
Ano, občan České republiky může v cizině uzavřít manželství též před zastupitelským úřadem (§ 668 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Při uzavření manželství si chci ponechat své dosavadní příjmení a k němu připojit příjmení manželovo. Je to možné?
Bohužel, v tomto pořadí ne. Bylo by to možné pouze obráceně. Dohoda by musela znít na společné příjmení po manželovi a vy byste pak mohla užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí (§ 660 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Můj snoubenec je cizinec. Do České republiky přijede pouze za účelem uzavření manželství. Když je to takto krátkodobé, musí mít nějaký doklad, že může pobývat v naší republice?
Ano, i když se jedná o krátkodobý pobyt, musí váš snoubenec předložit nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. (§35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Je možné dohodnout na matrice svatební obřad v jinou dobu, než má úřad stanovenou?
Jedině v případě, že matriční úřad po dohodě toto akceptuje.

Obřad je zpoplatněn částkou 1.000,- Kč.

22. Další informace

 • Cizozemský matriční doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.
 • Cizojazyčné doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka.
 • Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, je nutné opatřit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku.
 • Z důležitých důvodů mohou krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v plné moci přesně označen, jinak manželství nevznikne.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • mezi ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá),
 • nezletilým. Výjimečně, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy – https://portal.gov.cz/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 19, Odbor občansko správní, matrika

26. Kontaktní osoba

Jarmila Konrádová, tel: 284080830, e-mail: Konradova.Jarmila(zavináč)kbely.mepnet.cz
Zdeňka Podskalská, tel:284080836, e-mail: Podskalská.Zdenka(zavináč)kbely.mepnet.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

6. 3. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace