1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI VOLNÉ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM V NĚKTERÉM Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EU, EHP A ŠVÝCARSKA

(unijní právnická osoba)

4. Základní informace k životní situaci.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených
živnostenským zákonem. U živností volných nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel u těchto živností musí splňovat všeobecné podmínky
provozování živnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky („zahraniční právnická osoba“) může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U zahraniční právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat vedoucí organizační složky umístěné na území ČR:
• Dosažení věku 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Bezúhonnost
Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti (seznam živností volných).
Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení se podá u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo (CRM).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor živnostenský
Semilská 43/1, 2. patro vlevo, 197 00

Vachová Zdeňka – Fyzické osoby a Právnické osoby A – L  – tel:284080854

Toušková Dagmar – Fyzické osoby a Právnické osoby M – Ž   – tel:284080859

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem EU předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem nebo státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává, předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost .
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k umístění organizační složky prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
• Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč za každou ohlašovanou živnost.
• V případě záměru právnické osoby provozovat živnost průmyslovým způsobem doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají v jazyce českém (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech nemusí být úředně ověřena.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby“ (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.

V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Obchodní firmu (nebo název), sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, údaj, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobě v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění (podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona) a zda u ní trvá jiná překážka provozování živnosti.
• Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost provozována:
• Jméno a příjmení.
• Státní občanství.
• Bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen.
• Rodné Číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Prohlášení, zda mu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, zda u něho trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění (podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona).
• Umístění organizační složky v ČR a příslušné údaje týkající se vedoucího organizační složky:
• Jméno a příjmení.
• Státní občanství.
• Bydliště, příp. místo pobytu v ČR, byl-li mu povolen, pokud je bydliště mimo území ČR (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo).
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Prohlášení, zda mu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, zda u něho trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění (podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona).
• Předmět podnikání.
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidence.
• Výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla zahraniční právnické osoby a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou.
• Údaj o tom, zda hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále uvede údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Formulář lze získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1 000,- Kč správní poplatek za vydání živnostenského listu
50,- Kč výpis z Rejstříku trestů ČR, pokud si jej podnikatel obstará sám.

Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích:

• úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední  podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona,

Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:

 • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro v pokladně ÚMČ Praha 19 nebo
 • bezhotovostním převodem na účet Městské části Praha 19, č. účtu 19-2000932309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. při platbě nutno uvést VS 1361601, KS 0379

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od doručení ohlášení, pokud jsou všechny náležitosti splněny. Zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se při splnění stanovených podmínek vydá živnostenský list před zápisem do tohoto rejstříku. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského listu nebo není-li návrhu vyhověno, musí živnostenský list neprodleně vrátit. Platnost živnostenského listu nesplněním uvedených podmínek zaniká.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8 dnů).
• Přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů).
• Podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance
(alespoň minimálně 1 zaměstnanec).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka, do níž lze zaslat datovou zprávu, má identifikátor: ji9buvp

Adresa pro elektronické podání s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu je podatelna@kbely.mepnet.cz

Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
Aplikace JRF
Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit on-line prostřednictvím aplikace JRF, která je ke stažení na stránkách www.rzp.cz . Pomocí aplikace lze vyplnit a odeslat formuláře, nutné je použití elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

 • – zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  – zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdější

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu se podává na: Živnostenský a občanskosprávní odbor, Magistrát hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provozování činnosti, která je předmětem živnosti je posuzováno jako přestupek neoprávněného podnikání s následkem uložení pokuty.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu nebo businessinfo.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OŽ – Odbor živnostenský

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OŽ – Dana Žabová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 6. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace