1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU (VIDIMACE)

A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU (LEGALIZACE)

4. Základní informace k životní situaci.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ověření se provádí na žádost fyzické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

• je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,

• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
• prvopis,
• již ověřenou vidimovanou listinu,
• listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
• opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo  stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Předložit na příslušném pracovišti vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; dále újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ODBOR OBČANSKO SPRÁVNÍ – PODATELNA, CzechPOINT
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, podatelna ve vestibulu vpravo

Podatelna, CzechPoint, Ověřování – přízemí, kancelář č. 005
Vladimíra Bíšková
284 0808 53, podatelna ve vestibulu
vladimira.biskova@kbely.mepnet.cz

Podatelna, CzechPoint – přízemí, kancelář č. 005
Růžena Šťovíčková
284 08 08 44, podatelna ve vestibulu
ruzena.stovickova@kbely.mepnet.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží k prokázání své totožnosti platný

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobou, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) se formuláře nevyžadují. Potřebné údaje se vyplňují přímo do systému.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Poplatek se hradí v pokladně úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
V případě většího počtu listin či podpisů může pracoviště ověřování požádat o pozdější vyzvednutí materiálů, dle časových možností pracoviště a dle dohody s žadatelem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se ověření za účasti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze použít. Žádost je nutné podat osobně na příslušném úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 21/2006 Sb.,o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb.,o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál Veřejné Správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace