1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením)

4. Základní informace k životní situaci.

Parkovací průkaz vydá pověřená pracovnice osobě, která je držitelem průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo je držitelem průkazu ZTP/P.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba zdravotně postižená , Zákonný zástupce – rodič zdravotně postiženého dítěte do 18 let, Opatrovník za osobu zdravotně postiženou omezenou ve svéprávnosti, Zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navštívit pracoviště dle bodu 8 a předložit požadované doklady dle bodu 10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osoba se zdravotním postižením (případně její zástupce – viz výše), která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, se dostaví na Úřad MČ Praha 19, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, a o vydání parkovacího průkazu požádá.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 19, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

UPOZORNĚNÍ
DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
UPOZORNĚNÍ
DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely

Referent OSVZ, zvláštní příjemce, parkovací průkazy, kancelář č.7
Bc. Michaela Báčová
 286 010 145

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz, Průkaz osoby se zdravotním postižením: ZTP nebo ZTP/P, Fotografie o rozměru 35x 45 mm s aktuální podobou osoby se zdravotním postižením, Zákonný zástupce – rodný list zdravotně postiženého dítěte, Opatrovník – listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka, Zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu – notářský ověřenou plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

O vydání parkovacího průkazu bude se žadatelem sepsán protokol.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech potřebných dokladů je označení vydáno na místě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: Michaela.Bacova@kbely.mepnet.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Magistrátu Hl. m. Prahy

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Parkovacím průkazem lze označit vozidlo jen v případě, že vozidlo řídí nebo ve vozidle je přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě. Za takový přestupek se ukládá pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Jak postupovat v případě, že doposud nejsem držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) a nevlastním tak parkovací průkaz?

Nejdříve je třeba podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením u příslušné pobočky úřadu práce. Po ukončení řízení na úřadu práce a vydání průkazu ZTP nebo ZTP/P lze na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 19 požádat o parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

Úřad práce pro Prahu 19 na adrese Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

O průkaz osoby se zdravotním postižením lze požádat na pobočce Úřadu práce ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Brázdilová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 6. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 9. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace