1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR

4. Základní informace k životní situaci.

Občan písemně oznámí ohlašovně v místě trvalého pobytu, že se rozhodl ukončit pobyt na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky oznámené ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

Ukončit pobyt lze také datovou zprávou (s uznávaným elektronickým podpisem nebo zprávou, dodanou datovou  schránkou).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na ohlašovně v místě trvalého pobytu ohlásí občan ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Lze ohlásit také na zastupitelském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko správní, evidence obyvatel
Semilská 43/1, přízemí, dveře č. 06
telefon: 284080837

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Platný doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Sdělení je realizováno volnou formou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR je vybírán správní poplatek 100,- Kč za každou osobu.

Poplatek se hradí v pokladně úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ukončení pobytu lze podat formou datové zprávy, viz bod 6.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.