1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

4. Základní informace k životní situaci.

Vydávají se pasy s biometrickými prvky , tj. s digitální fotografií a otiskem prstu žadatele, které pořídí úřednice, nabírající žádost o pas. Úřednice vytiskne žádost včetně fotografie, pořízené digitálně přímo na pracovišti CD a žadatel se na ni podepíše. Systém sejme také jeho vlastnoruční podpis. Pas lze vydat ihned od narození. Lhůta na vydání pasu je 30 dnů, případně zkrácená lhůta 6 pracovních dnů.

Pasy bez biometrických údajů (typ blesk) se již nevydávají!

Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit!!

UPOZORNĚNÍ: po sňatku a následné změně příjmení končí platnost pasu po 3 měsících ode dne změny.

Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. z důvodu ztráty cestovního dokladu, pro účel dojezdu do ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní pas podává občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem (tuto skutečnost je třeba doložit).
Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem (s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce).
Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává žádost jeho zákonný zástupce.
Občan, kterému se vydává cestovní pas, musí být vždy přítomen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí!

Upozornění : všechny doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

 1. A) Žadatelé starší 18 let

K žádosti je nutno :

– předložit  platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně matriční doklady, pokud žadatel není držitelem platného OP nebo CD

– zaplatit správní poplatek (viz bod 12)

– vrací se starý pas

 1. B) Žadatelé ve věku 15 -18 let

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti doklady uvedené v bodě A) a písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje , jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. K souhlasu zákonného zástupce je nutný rodný list nezletilého žadatele nebo zápis nezletilého v OP rodiče.

 1. C) Děti od 0 do 15 let

O cestovní pas pro dítě žádá rodič (případně jiný zákonný zástupce). Žádost lze podat pro dítě od jeho narození do 15 let věku.

Upozornění: děti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním pasem.

Při žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte (foto, otisky), a je nutno:

 • předložit rodný list dítěte
 • pokud zák. zástupce žádá o vydání prvního cestovního pasu, doporučujeme přinést rodné listy rodičů, které mohou být potřeba v případě pochybností nebo zjištěných rozporů v evidenci
 • zaplatit správní poplatek (viz bod 12)
 • vrátit starý pas

Převzetí cestovního pasu:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Převzít cestovní pas občana mladšího 15 let může pouze osoba, která požádala o jeho vydání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz podrobně bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Požádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji lze na kterémkoliv  obecním úřadě s rozšířenou působností, anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Občan si pas převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Cestovní doklad, vyhotovený ve lhůtě 30 dnů, je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor občansko správní, cestovní doklady
Semilská 43/1, přízemí
telefon: 284080879, 284080834

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6, všechny doklady se předkládají v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nevyžadují. Potřebné údaje se vyplňují přímo do systému.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání pasu

Věk žadatele platnost Poplatek – lhůta 30 dnů Poplatek – lhůta 6 dnů
Od 0 do 15 let 5 let 100,- Kč 2000,- Kč
Od 15 let výše 10 let 600,- Kč 4000,- Kč

Poplatek za převzetí pasu u jiného úřadu, než byla podána žádost:  100,- Kč.

Správní poplatky se vybírají v pokladně úřadu při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pasy s biometrickými prvky se vydávají ve lhůtě 30 dnů nebo zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze použít. Žádost je nutné podat osobně na příslušném úřadu.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na stránce www.praha19.cz.

Neplatí pro doklady, vydané ve lhůtě 6 pracovních dnů nebo zaslané z jiných úřadů

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí o nevydání požadovaného dokladu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta.

Občan se dopouští přestupků na úseku CD zejména když:

– neochrání CD před ztrátou, odcizením, poškozením atd.

– neoprávněným užitím a zásahem do CD

– jinak neoprávněně nakládá s CD

– neodevzdá neplatný CD bezodkladně po skončení platnosti.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Je možné zapsat dítě do pasu rodiče?

Ne. Děti již nelze zapsat do cestovního pasu rodiče.

 

Platí zápisy dětí v cestovním pasu rodiče?

Ne. Platnost zápisu dětí v cestovním dokladu rodiče skončila dne 26. 6. 2012.

 

Lze cestovat s dětmi do zahraničí, když je mám zapsané v občanském průkazu nebo předložím kartičku zdravotní pojišťovny, rodný list dítěte?

Ne. Při opuštění území ČR musí mít dítě svůj cestovní doklad, tím je pro cesty do zahraničí cestovní pas, v rámci cest po EU lze použít občanský průkaz dítěte.

 

Je možné vyřídit žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji v kratší lhůtě za příplatek?

Ano, ve lhůtě 6 pracovních dnů, poplatek je: do 15 let 2000,- Kč s platností 5 let, nad 15 let 4000,- Kč s platností 10 let.

Musím vrátit neplatný cestovní pas, když v něm mám platné vízum?

Ano. Držitel neplatného cestovního dokladu je povinen odevzdat tento doklad bez zbytečného odkladu orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu, úřadu, zastupitelskému úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. V případě neodevzdání neplatného cestovního dokladu se fyzická osoba dopustí přestupku.

 

Musím ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního pasu?

Ano. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále pokud neprodleně neohlásí poškození, zničením, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie.

 

Mohu mít více cestovních pasů?

Ano. Občan může požádat v odůvodněných případech (např. z vízových důvodů) o vydání dalšího cestovního pasu. Žádost je třeba písemně zdůvodnit.

 

Pokud došlo ke změně příjmení (uzavření sňatku), je cestovní pas dále platný?

Ano. V případě, že ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením sňatku je doklad platný 3 měsíce ode dne změny příjmení. Pokud cestovní pas obsahuje nesprávné údaje např. o jméně, příjmení (změna nesouvisí s uzavřením sňatku občana) rozhodne orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti.

 

Končí platnost cestovního pasu v případě změny trvalého pobytu?

Ne. Trvalý pobyt není v cestovním dokladu uveden, proto platnost dokladu nekončí.

 

Musím opakovaně předkládat rodné listy dětí, když už jim byl vydán cestovní pas?

Ano. Žadatel má povinnost prokázat při podání žádosti o vydání cestovního dokladu pravdivost požadovaných údajů příslušnými doklady.

 

Musím dokládat osvědčení o státním občanství ČR u podání žádosti o vydání cestovního pasu pro dítě?

Osvědčení o státním občanství se dokládá pouze v případě pochybností, např. narození dítěte v zahraničí, trvalý pobyt v zahraničí, jeden z rodičů je cizinec.

 

Musím mít dítě s sebou u podání žádosti o pas?

Ano. Při podání žádosti o vydání cestovního dokladu je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie – pořízení biometrických údajů.

Lze prodloužit platnost cestovního pasu?

Ne. Občan musí požádat o vydání nového cestovního pasu.

22. Další informace

Neplatnost cestovního dokladu:

– po uplynutí doby platnosti v něm uvedené

– pokud držitel cestovního dokladu pozbyl státní občanství České republiky

– po nahlášení ztráty a odcizení  (v případě znovunalezení pasu je nutno jej odevzdat,

neboť byl úředně v evidenci zneplatněn po nahlášení ztráty a odcizení)

– když orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne, že:

 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny
 • je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost.
 • je zaplněn razítky

 

Doporučení: Před cestou do zahraničí by si měl každý občan zkontrolovat, zda má platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:

zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoli. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých dohodách pohybuje od jednoho do šesti měsíců,

jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od jednoho do šesti měsíců). Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR www.mzv.cz nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodlá občan cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které občan může nebo musí při cestě do daného státu mít. Pokud se týká celních poplatků, informace lze získat na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz, Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace