1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

4. Základní informace k životní situaci.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje svou totožnost – jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další skutečnosti v ní uvedené. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů a doba jejich platnosti

Občanské průkazy se vydávají s dobou platnosti na:

 • 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,
 • 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,
 • 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let,
 • 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.

Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen „data pro elektronické využití občanského průkazu“).

Nově občanský průkaz obsahuje bezkontaktní elektronický čip, na kterém jsou uloženy biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů). Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít pouze pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic.

Pro informace k elektronickým funkcím občanského průkazu klikněte zde

Dočasný občanský průkaz lze vydat s dobou platnosti na:

 • 5 měsíců ode dne vydání z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím výrobu občanských průkazů trvající déle než 7 dní nebo závadě na výrobní technologii, v důsledku přírodní katastrofy či jiné mimořádné události,
 • 2 měsíce ode dne vydání, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Upozorňujeme, že v souvislosti se zavedením vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji od 02.08.2021 není nařízena povinná výměna dosud vydaných občanských průkazů za nový typ. Dosavadní občanské průkazy platí po dobu platnosti v nich uvedenou s výjimkou občanského průkazu vydaného do 30. června 2000, který pozbývá platnost dnem 2. srpna 2026. Všechny typy občanských průkazů lze použít k vycestování do států zemí EU.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz:

 • Občan starší 15 let. 
 • Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.

Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná a vykonává práva a povinnosti za ni poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 •  Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat a vykonávat práva a povinnosti opatrovník.
 • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost !!! Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list, vojenská knížka, zbrojní průkaz ) nebo jiným hodnověrným způsobem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, v platném znění.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

K podání žádosti o vydání občanského průkazu je nutné dostavit se osobně na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice, nebo
  • v hlavním městě Praze na kterýkoliv Úřad městské části Prahy 1 až 22, nebo
  • v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin lze žádost podat i na Ministerstvu vnitra ČR v Praze (Na Pankráci 1623/72, Praha 4)   Odkaz na stránky MVČR naleznete zde.

  K podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu je nutné dostavit se osobně na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

  Při podání žádosti je nutné předložit doklady stanovené zákonem o občanských průkazech, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor občansko správní, cestovní doklady
Semilská 43/1, přízemí
telefon: 284080879, 284080834

Odkaz na objednávkový systém v pracovní dobu úřadu naleznete ZDE

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Veškeré doklady musí být vždy předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Vydání prvního občanského průkazu:

 • rodný list žadatele a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky 

nebo

 • platný cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“).

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti předložit rodný list a doklad o státním občanství České republiky.

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

Osoba, která za žadatele podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

 • rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele. 

Vydání nového občanského průkazu:

Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky,

nebo

 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky,

 nebo

 • průkaz totožnosti. 

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit výše uvedené doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem (svědeckou výpovědí svědka, který totožnost žadatele dosvědčí, předloží svůj osobní doklad a svědek svým podpisem stvrdí protokol o prokázání totožnosti).

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

Osoba, která za žadatele podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

 • dosavadní občanský průkaz žadatele, nebo, nelze-li předložit dosavadní občanský průkaz žadatele, rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, anebo cestovní pas žadatele,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má vydán dočasný občanský průkaz, je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dočasný občanský průkaz a rodný list. 

Jednání za osobu mladší 15 let:

Za osobu mladší 15 let jedná a vykonává práva a povinnosti její zákonný zástupce.

Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná za ni a vykonává práva a povinnosti  poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Jednání za osobu starší 15 let:

Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat a vykonávat práva a povinnosti opatrovník.

Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat a vykonávat práva a povinnosti člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. 

Další potřebné doklady

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu.

Zjistí-li úřad při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu rozpory mezi údaji uvedenými v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy, vyzve žadatele o vydání občanského průkazu, aby předložil doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů, a žádost do jejich předložení neumožní podat. Na základě jeho požadavku vystaví žadateli potvrzení o této skutečnosti; o možnosti požadovat toto potvrzení žadatele poučí.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání občanského průkazu před úřední osobou digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho podpisu v občanském průkazu. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tuto skutečnost uvede v žádosti.

Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“) a uvedení podoby žadatele v občanském průkazu.

V případě žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu. Věty první a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vydání občanského průkazu, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.

Podanou žádost o občanský průkaz již nelze vzít zpět !!!

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nevyžadují. Potřebné údaje se vyplňují přímo do systému.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají v hotovosti při podání žádosti o OP v pokladně ÚMČ Praha 19.

Správní poplatek:
·         vydání občanského průkazu náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený Kč 200,-
·         vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let Kč 500,-
·         vydání občanského průkazu do 24 hodin občanu staršímu 15 let Kč 1 000,-
·         vydání občanského průkazu do 30 dnů občanu mladšímu 15 let  Kč 100,-
·         vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let Kč 300,-
·         vydání občanského průkazu do 24 hodin občanu mladšímu 15 let Kč 500,-
·         vydání občanského průkazu na vlastní žádost Kč 200,-
·         vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu Kč 200,-
·         převzetí OP vydaného do 30 dnů na jiném úřadu než byla podána žádost Kč 100,-.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz s biometrickými údaji:

 • 30 dnů ode dne podání žádosti
 • 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti
 • 24 hodin v pracovních dnech ode dne podání žádosti, přičemž ve dnech pracovního klidu lhůta neběží

Dočasný občanský průkaz:

 • 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na stránce hotové doklady

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Převzetí občanského průkazu

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště. V případě občanského průkazu, který má být vydán ve zrychleném režimu, se jeho předání mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu ze závažných důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Převzetí občanského průkazu u oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Ostravy je možné po dobu stanovených úředních hodin.

Informaci o vyhotovených občanských průkazech zjistíte zde.

Převzetí občanských průkazů vydaných ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dní nebo 24 hodin v pracovních dnech u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4, je možné:

pondělí:           8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 17:00
úterý:              8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 15:00
středa:             8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 17:00
čtvrtek:           8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 – 15:00
pátek:              8:00   –  11:00,  technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 – 14:00

Pro objednání se u MVČR klikněte zde.

Postup při převzetí občanského průkazu

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost. Toto se nepoužije, pokud správní orgán příslušný k předání občanského průkazu ověří totožnost žadatele pomocí občanského průkazu připraveného k převzetí.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou v občanském průkazu uložena z moci úřední (dále jen „státní data pro elektronické využití občanského průkazu“). V případě převzetí občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu a v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho zmocněnec se státní data pro elektronické využití občanského průkazu neaktivují.

Státní data pro elektronické využití občanského průkazu jsou:

BOK (Bezpečnostní osobní kód) –  slouží k dodatečné autentizaci držitele občanského průkazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti nebo k autentizaci držitele občanského průkazu při ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu. Bezpečnostní osobní kód může držitel občanského průkazu aktivovat po prokázání své totožnosti zadáním jím zvolené kombinace číslic při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu nebo i po převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby u kteréhokoliv pověřeného úřadu.

Upozorňujeme, že k datu 1.8.2021 Ministerstvo vnitra ČR zneplatní všechny dříve zadané bezpečnostní osobní kódy podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech!!!

IOK (Identifikační osobní kód) – slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Tvoří jej 4 -10 číslic, které si občan sám zvolí. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání IOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování lze provést zadáním DOK.

DOK (Deblokační osobní kód) – slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání DOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností zadáním nového IOK a DOK.

Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní). Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál občana, který je dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

Pro využívání elektronických služeb veřejné správy je nezbytné připojit USB čtečku karet k počítači a stáhnout si program eObčanka z webové stránky www.info.eidentita.cz.

Za občana mladšího 15ti let občanský průkaz převezme zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může občanský průkaz převzít opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Poučení pro držitele občanského průkazu

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání žádosti o OP – viz stránky MV ČR

Informaci o vyhotovených občanských průkazech zjistíte zde.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb.  o občanských průkazech, v platném znění
Zákon č. 270/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, v platném znění
Vyhláška č. 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, v  platném znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle ust. § 65 zákona č.  269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten, kdo dle:

Odst. 1. písm.

a)úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

a)poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle §     39 písm. a),

b)poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),

d)poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c), nebo

e)poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

Odst. 2.

Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

Odst. 3.

Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že

 • poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a), nebo
 • neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f).

Za přestupek lze uložit pokutu do

 • 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 nebo 3, nebo
 • 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Doba platnosti občanského průkazu:

– 5 let u občanů ve věku od 0 do 15 let

– 10 let u občanů starších 15 let

–  35 let u občanů starších 70 let

Skončení platnosti OP před datem uvedeným v OP může nastat :

– po sňatku, rozvodu, ovdovění

– po zrušení údaje o místu trvalého pobytu

– ukončením trvalého pobytu na území ČR

– ohlášením ztráty, odcizení OP

 • Při ohlášení ztráty nebo odcizení OP se stává tento OP neplatným! Jeho neplatnost je po oznámení ztráty a odcizení zaznamenána v evidenci OP, což je z důvodu ochrany původního držitele, proti případnému zneužití OP. V případě, že ztracený nebo odcizený OP bude znovu nalezen, je nutné ho odevzdat, neboť jeho platnost nelze obnovit.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz, Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, stavu (pokud má občan uveden v OP údaj o rodinném stavu). Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

6.8.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.8.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace