1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

Výpisy ze systému czech point

4. Základní informace k životní situaci.

Ověřené výstupy z informačních systémů z veřejné správy – Czech POINT:

Výpisy:

 • Rejstřík trestů
 • Formulář katastru nemovitostí
 • Formulář obchodního rejstříku
 • Formulář živnostenského rejstříku
 • Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
 • Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Formulář z insolvenčního rejstříku
 • Formulář z rejstříku trestů právnických osob

Agenda ISDS (informační systém datových schránek)

 • Formulář žádosti o zřízení datové schránky
 • Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
 • Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů

 • Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • Ověření provedení autorizované konverze

Základní registry

 • výpis z údajů registru obyvatel
 • výpis z údajů registru osob
 • veřejný výpis z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Výpisy z placené aplikace dálkového přístupu do katastru nemovitostí

 • Evidence práv pro osobu

Zprostředkovaná identifikace

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřený výstup z ISVS

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§9 odst. 1 věta první zákona č. 365/200 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů)- např. se jedná o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku apod., nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.
V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§9 odst. 1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů)- v současnosti se jedná o výpisy z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče nebo žádostí a neveřejných výpisů ze základních registrů, je ÚMČ povinen prověřit oprávnění žadatele zajistit jeho totožnost (§9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Výpisy z CzechPOINTu se vydávají na kontaktních místech veřejné správy a pobočkách České pošty

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ODBOR OBČANSKO SPRÁVNÍ – PODATELNA, CzechPOINT
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, podatelna ve vestibulu vpravo

Podatelna, CzechPoint, Ověřování – přízemí, kancelář č. 005
Vladimíra Bíšková
284 0808 53, podatelna ve vestibulu
vladimira.biskova@kbely.mepnet.cz

Podatelna, CzechPoint – přízemí, kancelář č. 005
Růžena Šťovíčková
284 08 08 44, podatelna ve vestibulu
ruzena.stovickova@kbely.mepnet.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Katastr nemovitostí – nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví;
  • Obchodní rejstřík – nutné znát identifikační číslo organizace;
  • Rejstřík živnostenského podnikání- nutné znát identifikační číslo organizace;
  • Rejstřík trestů – předložit platný doklad totožnosti; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;
  • Bodové hodnocení řidiče – předložit platný doklad totožnosti; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů – nutné znát identifikační číslo organizace;
  • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH – předložit platný doklad totožnosti a identifikační číslo organizace; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění.
  • Insolvenční rejstřík – vzhledem k organizaci – nutné znát identifikační číslo organizace, vzhledem ke konkrétní osobě – nutné znát jméno a příjmení, popř. datum narození a rodné číslo.

  V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je ÚMČ Praha 19 povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).
  Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní doklad, občanský průkaz).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro veřejné evidence (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík a Rejstřík živnostenského podnikání apod.) se formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

Poplatek se hradí v pokladně úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);
 • zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
 • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky;
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace