1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

Změna trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci.

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně  v místě nového bydliště.

V původním bydlišti se občan neodhlašuje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.

Změnu může ohlásit také člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předkládá tyto doklady:

– nájemní nebo podnájemní smlouvu, nebo souhlas oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí vlastník nebo nájemce. Postavení nájemce  doloží nájemní smlouvou. K vyjádření souhlasu je nutná osobní účast oprávněné osoby nebo písemný, úředně ověřený dokument.

– platný občanský průkaz, v případě, že nemá žadatel platný OP, předkládá jiný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz)

– „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ – je k dispozici na evidenci obyvatel

– při změně trvalého pobytu dítěte do 15 let rodný list dítěte

– při změně trvalého pobytu mimopražských osob doporučujeme vzít s sebou matriční

doklady (rodný list, oddací list, rozsudek soudu o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci)

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část občanského průkazu (dále jen OP) a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je nadále platný do vydání nového OP, ale MZV ČR jej nedoporučuje používat jako cestovní doklad.

Upozornění: Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 dnů zažádat o nový OP.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště. V původním bydlišti se občan neodhlašuje.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně v místě nového bydliště.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor občansko správní, evidence obyvatel
Semilská 43/1, přízemí, dveře č. 06
telefon: 284080837

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici přímo na ohlašovně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za změnu TP je vybírán správní poplatek  50,- Kč za každou osobu starší 15 let.

Změna bude provedena až po uhrazení správního poplatku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna je zaevidována ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Viz bod 5.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny; ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

21. Nejčastější dotazy

Chci si přihlásit trvalý pobyt na úřad.

Na úřad se občan sám přihlásit nemůže, tato adresa mu může být pouze přidělena na základě rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu.

22. Další informace

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část občanského průkazu (dále jen OP) a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je nadále platný do vydání nového OP, ale MZV ČR jej nedoporučuje používat jako cestovní doklad.

Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 dnů zažádat o nový OP.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz, Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, stavu (pokud má občan uveden v OP údaj o rodinném stavu). Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.2.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace