1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

ZMĚNY ÚDAJŮ UVEDENÝCH V OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI

(právnická osoba)

4. Základní informace k životní situaci.

Oznamují se zejména tyto změny:

a) názvu
b) právní formy
c) sídla
d) statutárního orgánu
e) rozšíření (zúžení) dosavadního předmětu podnikání
f) odpovědného zástupce, je-li ustanoven

Změny zapsané v obchodním rejstříku se živnostenskému úřadu neoznamují.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zmocněnec na základě plné moci udělené písemně nebo ústně do protokolu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují. Uvedené změny musí být podnikatelem oznámeny do 15 dnů od jejich vzniku. To neplatí pro změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, anebo v informačním systému cizinců. Změna rozsahu předmětu podnikání se ohlašuje předem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu). Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení se podá u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR  – centrální registrační místo (CRM).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor živnostenský
Semilská 43/1, 2. patro vlevo, 197 00

Vachová Zdeňka – Fyzické osoby a Právnické osoby A – L  – tel:284080854

Toušková Dagmar – Fyzické osoby a Právnické osoby M – Ž   – tel:284080859

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Pro oznámení změny sídla doklad o vlastnickém nebo jiném právu – např. nájemní či podnájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, postačí ale i písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním souhlasí.Pro oznámení změny statutárního orgánu – usnesení valné hromady o jmenování, resp. odvolání člena statutárního orgánu.
  Byla-li již změna provedena v obchodním rejstříku nebo v základních registrech, živnostenskému úřadu se neoznamuje.
  Pro změnu odpovědného zástupce – doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (je-li zákonem požadována), prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
  Pokud změna podléhá správnímu poplatku, pak nedílnou součástí ohlášení změny je i doklad o zaplacení správního poplatku (pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu apod.).

  Při jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Jednotný registrační formulář pro právnické osoby“ (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k úřadu práce. Na obecním živnostenském úřadu
je možné podat přihlášku j registraci nebo oznámení určené pro finanční úřad, avšak za předpokladu, že osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně
v elektronické podobě. Podání určené finančnímu úřadu je nutno učinit na formuláři Ministerstva financí. Formuláře lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách www.mpo.cz.

 • K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.V případě podání elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemnou cestou lze využít formulář „CRM Změnový list“, který je vydáván na obecním živnostenského úřadu.
  Formulář lze získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny musí být uhrazeno 100 Kč (§ 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, v ostatních případech se výpis nevydává a správní poplatek nevybírá).Za změnu rozhodnutí o udělení koncese a vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost musí být uhrazeno 500 Kč.
 • Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích:

  • úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední  podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona,

  Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:

  • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro v pokladně ÚMČ Praha 19 nebo
  • bezhotovostním převodem na účet Městské části Praha 19, č. účtu 19-2000932309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. při platbě nutno uvést VS 1361601, KS 0379

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Právnická osoba je povinna oznámit změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, anebo v informačním systému cizinců.

Na základě oznámení změn a doložení dokladů živnostenský úřad podle okolností případu:

vydá po zaplacení správního poplatku výpis ze živnostenského rejstříku; u koncesovaných živností změní rozhodnutí o udělení koncese a vydá výpis
podnikatele písemně vyrozumí o provedení změn v živnostenském rejstříku, lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů, není-li oznámená změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení a zápis změn do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede
v  zákonem stanovených případech živnostenský úřad rozhodne podle okolností:
o pozastavení provozování živnosti, nebo
o zrušení živnostenského oprávnění, nebo
o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V některých případech odpovědný zástupce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka, do níž lze zaslat datovou zprávu, má identifikátor: ji9buvp

Adresa pro elektronické podání s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu je podatelna@kbely.mepnet.cz

Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
Aplikace JRF
Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit on-line prostřednictvím aplikace JRF, která je ke stažení na stránkách www.rzp.cz . Pomocí aplikace lze vyplnit a odeslat formuláře, nutné je použití elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších změn
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Ve stanovených případech, kdy živnostenský úřad v souvislosti s oznámením změn rozhodne o pozastavení provozování živnosti, o zrušení živnostenského oprávnění či o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo, je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Živnostenský a občanskosprávní odbor, Magistrát hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty za správní delikt neoznámení změn do 15 dnů od jejich vzniku a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

21. Nejčastější dotazy

Pokud právnická osoba změní sídlo např. ze Kbel do Černošic, na kterém živnostenském úřadě mám tuto změnu oznámit?

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v celé ČR dle vlastního výběru. Nemusíte oznamovat změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel , anebo v informačním systému cizinců.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu nebo businessinfo.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OŽ – Odbor živnostenský

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OŽ – Dana Žabová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 6. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace