1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S JINÝM OBČANEM

4. Základní informace k životní situaci.

Ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt s jiným občanem. Žádat může občan starší 15 let na základě písemné žádosti, ve které uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možno identifikovat a příp. důvod. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud není podána osobně na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra ČR (MV). MV po provedeném šetření a jednoznačném identifikování hledané osoby jí zašle informaci o kontaktující osobě, příp. důvod kontaktu.
V případě, že byly údaje předány kontaktované osobě nebo jestliže kontaktovanou osobu nelze dohledat, sdělí tuto skutečnost MV kontaktující osobě.
Jestliže hledaná osoba zemřela a jedná se o osobu blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra údaje o jejím úmrtí.

Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan ČR starší 15 let

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 4. a 7.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti nebo elektronicky

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat na

  • matričním úřadu,
  • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
  • na krajském úřadu,
  • Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko správní, evidence obyvatel
Semilská 43/1, přízemí, dveře č. 06
telefon: 284080837

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
  • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke zprostředkování kontaktu lze použít Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách (pdf, 203 kB), nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti).

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS – Odbor občansko správní

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS – Bohumil Sobotka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.4.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace