1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA ŽÁDOST PODNIKATELE

(fyzická osoba)

4. Základní informace k životní situaci.

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění je tak projevem vůle podnikatele, nikoli jeho povinností. Při samotném ukončení podnikatelské činnosti se k žádosti o zrušení živnostenského oprávnění nedokládá souhlas správce daně s ukončením činnosti. I přesto má však podnikatel povinnost oznámit ukončení podnikatelské činnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Tuto povinnost může uskutečnit i prostřednictvím CRM (Centrálního registračního místa) přímo na živnostenském úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zrušit živnostenské oprávnění může podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné nebo elektronické formě živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Zároveň lze využít CRM (Centrálního registračního místa), kdy se tato změna elektronicky přepošle na příslušný finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení se podá u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19

Odbor živnostenský
Semilská 43/1, 2. patro vlevo, 197 00

Vachová Zdeňka – Fyzické osoby a Právnické osoby A – L  – tel:284080854

Toušková Dagmar – Fyzické osoby a Právnické osoby M – Ž   – tel:284080859

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Platný průkaz totožnosti.
  • V případě zplnomocnění zástupce – pro všechna jednání před obecním živnostenským úřadem, nebo ke konkrétnímu úkonu je nutná písemná plná moc.
  • Písemný souhlas předběžného insolvenčního správce se zrušením živnostenského oprávnění – jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou.
  • Písemný souhlas insolvenčního správce se zrušením živnostenského oprávnění – jestliže na majetek fyzické nebo právnické osoby byl prohlášen konkurs.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Jednotný registrační formulář pro právnické osoby“ (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k úřadu práce. Na obecním živnostenském úřadu
je možné podat přihlášku j registraci nebo oznámení určené pro finanční úřad, avšak za předpokladu, že osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně
v elektronické podobě. Podání určené finančnímu úřadu je nutno učinit na formuláři Ministerstva financí. Formuláře lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách www.mpo.cz.

  • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví obecní živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, na základě jeho požadavků nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ten tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celou žádost a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je učiněno podání vůči obecnímu živnostenskému úřadu. Nic však nebrání, aby klient navštívil pracoviště obecního živnostenského úřadu již s předvyplněným formulářem.
  • Pro zrušení živnostenského oprávnění lze použít změnový list, kde se vyplní pouze údaje týkající se této skutečnosti.
  • Podnikatel může prostřednictvím obecního živnostenského úřadu oznámit ukončení činnosti správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. V tomto případě se pro tyto instituce vyplní i příslušné oddíly ve změnovém listu. V případě oznámení  správci daně je třeba užít formulář Ministerstva financí Žádost o zrušení registrace vyplněný pouze elektronicky.

Formulář lze získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, obecní živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. V praxi zdejšího úřadu je tento úkon zpravidla vyřízen na počkání.

Oprávnění je zrušeno na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatele uvedeno, oprávnění provozovat živnost zaniká až nabytím právní moci rozhodnutí obecního živnostenského úřadu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ukončení podnikatelské činnosti je nutné oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Tato oznámení pro další instituce lze provést prostřednictvím Centrálního registračního místa, které je zřízeno na obecním živnostenském úřadě. Lze tak učinit okamžitě při podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka, do níž lze zaslat datovou zprávu, má identifikátor: ji9buvp

Adresa pro elektronické podání s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu je podatelna@kbely.mepnet.cz

Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
Aplikace JRF
Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit on-line prostřednictvím aplikace JRF, která je ke stažení na stránkách www.rzp.cz . Pomocí aplikace lze vyplnit a odeslat formuláře, nutné je použití elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění, lze podat odvolání.

Podat odvolání lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Živnostenský a občanskosprávní odbor, Magistrát hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí správním řádem, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu nebo businessinfo.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OŽ – Odbor živnostenský

26. Kontaktní osoba

Vedoucí OŽ – Dana Žabová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 6. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace