Ilustrační obrázek, text v článku

Kotlíkové dotace V

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1397 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Informace k užívání domovních čistíren odpadních vod a bezodtokých jímek

S ohledem na dlouhodobě vyčerpanou kapacitu veřejné čistírny odpadních vod v posledních letech výrazně stoupl v našem správním obvodu zájem o alternativní způsoby řešení zneškodňování odpadních vod. Jedná se zejména o využívání domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), ale také bezodtokých jímek (žump). Tyto způsoby řešení zneškodňování odpadních vod s sebou však přináší i … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

PVK DOPORUČUJÍ: PO NÁVRATU NEJEN Z DOVOLENÉ NECHTE PITNOU VODU Z KOHOUTKU ODTÉCI

Senzitivní osoby mohou v těchto dnech zaznamenat změnu v senzorických vlastnostech pitné vody – vůně a chuti. V současných horkých letních dnech je nanejvýš důležité zajistit bezpečný provoz vodovodních rozvodů uvnitř budov a areálů, kdy zvýšená teplota vody uvnitř domovních rozvodů současně s dlouhou dobou zdržení např. po dovolené, může způsobit změnu především senzorických vlastností pitné vody – vůně … Více
Ilustrační obrázek

NAPOUŠTÍTE DOMÁCÍ BAZÉN? IDEÁLNĚ VODOU Z CISTERNY OD PVK

Teplé počasí rozjelo sezónu napouštění domácích bazénů. Pražské vodovody a kanalizace nabízejí a doporučují zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisteren, které zamíří přímo na jimi určené místo. „Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí … Více
Ilustrační obrázek

Soutěž Adapterra Awards 2023

O soutěži Oceňujeme projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině Do soutěže může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní. V průběhu léta se pak může zapojit každý a hlasovat online o nejsympatičtějším projektu. Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting. … Více