31. 8. 2021

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů) je v tomto případě odstranění rušení vašeho televizní příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní operátor). Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor musel učinit je nutné, aby Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil, tudíž ČTÚ se musí o vašem problému včas dovědět. Aby celý proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle následujících zásad:

Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:
I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:
Ilustrační obrázek Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady, doporučeno je např. kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod.
Ilustrační obrázek Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.
Ilustrační obrázek Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.

V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit tuto skutečnost ČTÚ formou: „Oznámení o rušení televizního příjmu“.

II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:
Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o tomto rozhodl ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení máte možnost využít některého z následujících komunikačních kanálů:
Ilustrační obrázek Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou.

Ilustrační obrázekTelefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno rušení oznámit-k tomu je vhodné si připravit informace v rozsahu viz následující odstavec:

Praha a střední Čechy
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

224 004 504

Ilustrační obrázek Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na adresu:
Český telekomunikační úřad,
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje:
Ilustrační obrázekIdentifikace podatele: jméno a příjmení podatele – datum narození – adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), – IČO (pouze podnikatelé a právnické osoby), – kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail).
Ilustrační obrázekPopis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení – případná další sdělení.

III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ:
Ilustrační obrázek Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesnění další detaily a domluví termín měření u Vás, anebo Vám přímo oznámí, že odrušení u Vás provede operátor, který následně dohodne s Vámi termín zásahu.
Ilustrační obrázek V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, po provedeném technickém zásahu do Vašeho anténního systému budete moci sledovat televizi přes anténu ve stejné
kvalitě, jako před uvedením do provozu základnové stanice mobilní sítě.

Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www stránkách ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize

Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme některé nejčastější otázky a odpovědi, které s rušením televizního příjmu z důvodu provozu mobilních sítí souvisí:

„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu televize?“

Ilustrační obrázek Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní sítě. Za kritickou lze považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Tuto skutečnost si lze ověřit
na interaktivní mapě prezentované zde: https://digi.ctu.cz/zp/ zadáním konkrétní adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám zobrazí adresní místo (čtvereček)
a dále se zobrazí základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený bod) po nejetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termínem uvedení do zkušební provozu.
V případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší než 500 m od BTS je pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení příjmu televize.

Ilustrační obrázek Vaše televizní anténa je směrována na vysílač televizního signálu a ve stejném směru je umístěna základnová stanice mobilní sítě. Opět si lze ověřit prostřednictvím interaktivní mapy, kde po zadání své adresy uvidíte své adresní místo a v okolí základnové stanice ve zkušebním provozu (červený bod) po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termínem uvedení do zkušební provozu. Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné BTS může být příčinou rušení televizního příjmu tato základnová stanice, i když je její vzdálenost od antény větší jak 500 m.

Ilustrační obrázek V blízkosti vašeho televizního přijímače se nachází koncové mobilní zařízení (mobilní telefon, rádiový modem apod.) – v tomto případě postačí zařízení umístit dále od televizního přijímače.
Ilustrační obrázek Používáte nevhodnou nebo náhražkovou televizní anténu, nejčastěji se jedná o pokojové antény. Řešením je použití klasické venkovní pevně instalované antény. Pokud chcete dále
používat pokojovou anténu, tak je doporučeno použít anténu s filtrem, případně změnit umístění antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde na vrub mobilního operátora.
Ilustrační obrázek V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní televizní signál. V této situaci není problémem rušivý signál od mobilní sítě, ale nekvalitní televizní signál a věc je nutno řešit s provozovatelem televizní sítě.

„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní sítě?“

Ilustrační obrázek Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s uvedením do zkušebního provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí, na rozdíl od rušení
televizního příjmu, které je zapříčiněno např. nekvalitním televizním signálem, které závisí často na počasí, denní a roční době apod. a projevuje se většinou nepravidelně.

Český telekomunikační úřad