1. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 PRO OBDOBÍ 2023 AŽ 2030
  2. Část 2. Katalogové listy, věnované konkrétním výzvám v rámci obce nebo městské části
  3. Část 3. Mikro manuál: Doporučený postup s ohledem na některé druhy zátěžových situací ve vztahu k Městské části Praha 19
  4. Část 4. Osnova: Doporučený postup, týkající se podávání grantů v oblasti prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.Ilustrační obrázek