10. 9. 2021

SIGNÁLY

Varovný signál „Všeobecná výstraha”

 • slouží pro varování obyvatelstva při ohrožení,
 • je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund,
 • může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech,
 • u elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací (dle ohrožení):

Ilustrační obrázek

V místech kde je umístěna elektronická (mluvící) siréna nebo místní informační systém (rozhlas napojený na varovný systém) je bezprostředně po zaznění signálu odvysílána verbální informace. Ta může mít tyto podoby:

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

Po odeznění nebezpečí je veřejnost informována prostřednictvím další verbální informace:

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

Pro upřesnění situace a základní informování obyvatel, kteří nejsou v dosahu verbální informace, následuje tísňová informace z hromadných informačních  prostředků – nejčastěji Český rozhlas a Česká televize. Postupně jsou obyvatelé v ohrožené oblasti informování také prostřednictvím megafonů na vozech policie a hasičů.


Signál „Požární poplach”

 • není varovným signálem,
 • slouží pro svolání Jednotek požární ochrany (JPO),
 • u rotačních sirén přerušovaný tón po dobu 60 sekund,
 • u elektronických sirén (ASVV) střídavý tón po dobu 60 sekund,
 • u elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací:

Ilustrační obrázek


Akustická zkouška „Zkušební tón“

 • není varovným signálem,
 • slouží jako zkouška provozuschopnosti celého systému varování,
 • probíhá zpravidla první středu v měsíci v 12:00 hodin,
 • nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund,
 • u elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací před zkouškou sirén.

Ilustrační obrázek


 

Povinnost hlavního města Prahy (dále jen HMP) zabezpečit varování obyvatelstva vyplývá z § 15 zákona č. 239/2000 Sb. a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článek 61. Varování obyvatelstva před hrozícím, nebo vzniklým nebezpečím je jedním ze základních opatření k jeho ochraně, tedy ochraně jeho zdraví, života a majetku.

Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů v ČR jsou poplachové sirény.

Varování obyvatelstva v HMP bylo koncem 90. let zajišťováno výhradně státem provozovanými elektrickými rotačními sirénami Jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV). Hlavním nedostatkem těchto sirén JSVV je závislost na dodávkách elektrické energie z centrálních zdrojů a nemožnost poskytnout obyvatelstvu tísňovou informaci, kterou by bylo možné hrozící nebezpečí upřesnit, případně vydávat potřebné pokyny k ochraně životů a zdraví.

V roce 1997 na základě zkušeností z povodní na Moravě proto Zastupitelstvo HMP rozhodlo o výstavbě Autonomního systému varování a vyrozumění (dále jen ASVV), který zabezpečí varování a vyrozumění obyvatelstva na území HMP před nebezpečím spojeným s rizikem:

 • záplav a ničivých účinků průlomové vlny z vodních děl na toku řeky Vltavy,
 • povodní a záplav na místních tocích (Berounka, Botič, Rokytka),
 • úniků nebezpečných látek z chemických, chladírenských, farmaceutických provozoven a jiných provozů, které nakládají s nebezpečnými a výbušnými látkami,
 • havárií v silniční a železniční dopravě při přepravě chemických a výbušných látek.

Aby bylo možné po odvysílání vlastního varovného signálu specifikovat charakter hrozícího nebezpečí a způsoby ochrany před ním, tzv. tísňovou informací, bylo rozhodnuto, že koncovými prvky ASVV budou elektronické sirény, které budou dálkově ovládány rádiovým systémem.

Poznámka:

Při povodních v roce 2002 bylo využíváno systému ASVV při vyhlášení dobrovolné a následně nařízené evakuace v prostorách Starého Města, Malé Strany, Josefova, Karlína, Libně a Holešovic. Bylo evakuováno více než čtyřicet tisíc osob. V praxi se potvrdilo, že tento systém umožnil zabezpečit nejen vlastní varování obyvatelstva, ale i jeho průběžné informování, což významně přispělo k tomu, že evakuace proběhla organizovaně, bez ztrát na životech a zdraví obyvatel.


2. STÁVAJÍCÍ STAV VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA HMP

V současné době je varování na území HMP zabezpečováno celkem 430 sirénami.

Z uvedeného počtu je:

 • 212 ks rotačních sirén celoplošného systému varování v majetku státu,
 • 218 ks elektronických sirén v majetku HMP.

Rotační sirény JSVV jsou majetkem státu a jejich provoz zajišťuje Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS). Jejich používání má pro potřeby HMP zejména tyto nevýhody:

 • nelze je spustit při výpadku elektrického proudu,
 • jsou schopny generovat pouze varovný signál, tzn. nelze podávat bližší informace o charakteru nebezpečí a způsobu ochrany před ním,
 • nelze dálkově kontrolovat jejich stav ani to, zda byly odeslané příkazy ke spuštění varování realizovány.

Elektronické sirény ASVV jsou majetkem HMP a jejich provoz zajišťuje Odbor krizového řízení MHMP. Tyto sirény jsou moderním prostředkem varování a umožňují zejména:

 • zajistit varování i při výpadku elektrorozvodné sítě po dobu 72 hodin,
 • doplnit varovný signál hlasovou informací o hrozícím nebezpečí a způsobech ochrany,
 • šířit rozhlasové vysílání „Rádia CITY 93,7“ na veřejných prostranstvích,
 • dálkově kontrolovat provozuschopnost sirén,
 • řešit varování podle potřeb HMP.

3. STRUKTURA A ZAŘÍZENÍ ASVV

ASVV je budován jako modulární technicky otevřený systém umožňující plynulé doplňování a rozšiřování, jak z hlediska počtu stanovišť sirén, tak i z hlediska využívání jím zprostředkovaných informací.

Složení systému:

 1. řídící pracoviště – Operační středisko krizového štábu HMP,
 2. elektronické sirény s ovládací jednotkou,
 3. zařízení pro přenos radiového signálu pro ovládání sirén a přenos verbálních informací.

a) Řídící pracoviště

Řídící pracoviště systému varování obyvatelstva na Operační středisko krizového štábu HMP umožňuje:

 • generování varovných signálů a následné předání informace obyvatelstvu o nastalé situaci prostřednictvím rozhlasových a televizních stanic, s nimiž má HMP uzavřeny smlouvy o spolupráci,
 • připojení předem nahrané hlasové zprávy (všeobecná výstraha, nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie, požární poplach, zkouška sirén, konec poplachů) u elektronických sirén,
 • připojení VKV vysílání (Rádio CITY 93,7 MHz, případně veřejnoprávního rozhlasu),
 • přímý hlasový vstup z Operačního střediska krizového štábu HMP, jako doplňující informace pro obyvatelstvo.

b) Elektronické sirény

ASVV v majetku HMP tvoří 207 ks elektronických sirén.

Skříň s ovládáním sirény svým vybavením umožňuje:

 • ovládání z Operačního střediska krizového štábu HMP,
 • místní spuštění předem uložených nahraných hlasových zpráv,
 • přímý hlasový vstup,
 • připojení VKV vysílání,
 • provoz z vlastních akumulátorů, který umožňuje nezávislost na dodávce elektrické energie z centrálních zdrojů po dobu 72 hodin,
 • dálkové ovládání JSVV.

4. DALŠÍ ROZVOJ ASVV

Je navrženo v dalším období realizovat rozvoj ASVV v souladu s finančními možnostmi HMP. Postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén ASVV pro zabezpečení slyšitelnosti výstražné informace podle aktuálních rizik. Přednostně pokrýt území, které dosud nedisponuje žádným prostředkem varování. Postupně pak začít nahrazovat rotační sirény novými elektronickými sirénami.