7. Prevence

7a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.
Způsob vyhledávání a monitorování ohrožených dětí.

  • Spolupráce s pediatry ve správním obvodu i z jiných správních obvodů
  • Spolupráce se školami a školskými zařízeními
  • Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
  • Spolupráce s nízkoprahovým klubem pro děti mládež Kbely
  • Spolupráce s odd. bezpečnostního ředitele Úřadu městské části Praha 19
  • Spolupráce s Policií ČR
  • Místní znalost správního obvodu
  • Osobní znalost správního obvodu
  • Jednání s občany správního obvodu
  • Anonymní oznámení občanů o ohrožených dětech

7b

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotnických služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

OSPOD ÚMČ Praha 19 pořádá pravidelná setkání se zástupci škol a školských zařízení, Policie České republiky, Městské policie z celého správního obvodu, tedy obcí Kbely, Vinoř a Satalice. Na setkáních je řešena prevence ve školách a školských zařízeních, způsob spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a OSPOD, jsou předávána aktuální informace o telefonních spojeních, emailové adresy či jiná spojení pro komunikaci. Pravidelných setkání se zúčastňuje tajemník Úřadu městské části Praha 19 a místostarostka obce.

Úřad městské části Praha 19 pořádá pravidelné preventivní akce na podávání alkoholu mládeži pod vedením bezpečnostního ředitele Úřadu městské části Praha 19.

OSPOD zajišťuje, aby nedocházelo k duplicitě pořádaných preventivních akcí a setkání.