Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnost dne 1. 1. 2013, uložila v § 9a orgánům sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany. Standardy kvality jsou kritéria určující úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.
Standardy kvality dle zákona č. 359/1999 Sb. obsahují: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a technicko – provozní zajištění sociálně-právní ochrany.
Zákonem stanovená povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany vešla v platnost od 1. 1. 2015. Obsah standardů je vymezen v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb.
Standard č. 1 upravuje místní a časovou dostupnost výkonu sociálně-právní ochrany na území správního obvodu, zahrnuje informace o přehledu pracovníků, jejich zastupitelnosti a způsobu zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě. Kompletní znění standardů kvality SPO.
Správní obvod OSPOD Praha 19, Kbely, Vinoř, Satalice je rozdělen abecedně, dle počátečního písmene příjmení klienta. Odkaz na jmenný seznam pracovníků OSPOD včetně kontaktů (sekce zaměstnanci)
Standard č. 2 upravuje požadavky na prostředí a podmínky k poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu jsou popsány prostory, v nichž je sociálně-právní ochrana poskytována, materiální vybavení pracoviště vč. pravidel jeho využívání, dále způsob a formy ochrany pracovníků.
Standard č. 3 upravuje informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vč. přehledu postupů a pravidel vytvořených za účelem naplnění jednotlivých kritérií standardů.
Standard č. 4 upravuje personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu je popsána organizační struktura OSPOD Praha 19, pracovní profily jednotlivých pracovních pozic, přehled o aktuálním a potřebném počtu pracovníků OSPOD, přehled oprávnění a povinností k jednotlivým pracovním pozicím pracovníků zařazených do OSPOD Praha 19.
Standard č. 5 upravuje přijímání a zaškolování pracovníků OSPOD Praha 19.
Standard č. 6 upravuje profesní rozvoj pracovníků OSPOD Praha 19, zajištění jejich průběžného vzdělávání zaměřeného na rozšíření odborné kvalifikace.
Standard č. 7 upravuje problematiku prevence ve správním obvodu OSPOD Praha 19 a preventivní aktivity OSPOD, včetně informací o pravidlech spolupráce organizací a subjektů působících v rámci MČ Praha 19, se zaměřením na děti a mládež. Kompletní znění standardu č.7
Standard č. 8 upravuje postupy OSPOD při přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu, včetně pravidel postupu k přijímání a evidenci jednotlivých případů OSPOD a pravidel přidělování případů konkrétnímu koordinátorovi případu.
Standard č. 9 upravuje postupy při vedení jednání s klienty, vyhodnocování a sestavování individuálního plánu ochrany dítěte, včetně dodržování základních principů výkonu sociálně-právní ochrany a zajištění služeb potřebných pro jednání s osobami se specifickými potřebami.
Standard č. 10 upravuje postupy při kontrole případů.
Standard č. 11 definuje rizikové a nouzové situace, včetně postupu pracovníků při jejich řešení.
Standard č. 12 upravuje pravidla vedení dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně pravidel pro nahlížení do spisové dokumentace. Kompletní znění standardu č.12
Standard č. 13 upravuje postup při vyřizování stížností a pravidla pro jejich podáváníKompletní znění standardu č.13
Standard č. 14 se zabývá návazností výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, se kterými OSPOD Praha 19 nejčastěji spolupracuje.
Standard č. 15, 16, 17 se zabývá dohodou o výkonu pěstounské péče.
Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD ÚMČ Praha 19 vycházejí z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučení metodicky a kontrolně nadřízeného správního orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
Přílohy standardů:
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
dostupná na:
Úmluva o právech dítěte
dostupná na:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf
Etický kodex sociálního pracovníka České republiky
dostupný na:
SMĚRNICE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013  o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
dostupná na:
Organizační struktura, Organizační schéma ÚMČ Praha 19 podle organizačních míst
dostupné na:
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 283/2014 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499 – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-283 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Seznam poskytovatelů služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
Katalog soc. služeb vydaný MČ Praha 19 https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb