14. 6. 2024

Vážení obyvatelé Letňan, Kbel a okolí,
v loňském roce jsme se společně pravidelně setkávali v rámci přípravy Územní studie velkého rozvojového území Letňany-Kbely (VRÚ). Územní studie je zpracovávaná v koordinaci se změnou územního plánu č. Z 3842 a má stanovit požadavky na podobu nové městské čtvrti v blízkosti stanice metra Letňany.

Děkujeme, že jste se do tvorby studie aktivně zapojili a pomohli nám více poznat místo, kde žijete. Zjistili jsme, čeho si na něm vážíte a co vám v okolí metra dnes naopak chybí. Na těchto vědomostech stavíme dál při stanovování podrobné regulace a požadavků na využití území.

V návaznosti na společná setkání v loňském roce Vám plánujeme představit studii v její finální podobě po zapracování Vašich připomínek. Než se tak stane, bude v územní studii nutné reagovat na změny okolností, které se odehrály v průběhu tohoto jara. Právě o těch Vás chceme informovat tímto emailem. Zároveň se pokusíme vysvětlit, jaký dopad budou mít na další postup přípravy území – to znamená nejen na území, které řeší územní studie VRÚ Letňany-Kbely, ale na území celé severovýchodní terasy Prahy.

K jakým novým skutečnostem došlo?
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se začátkem letošního roku rozhodlo pořídit aktualizaci nadřazené plánovací dokumentace (tzv. Zásady územního rozvoje HMP). Cílem tohoto rozhodnutí je prověřit možnou přeměnu Letiště Letňany na městskou strukturu. Rozhodnutí potvrdil pro úroveň územního plánu také výbor územního rozvoje Zastupitelstva HMP (VURM), který je magistrátním poradním orgánem. Ten Zastupitelstvu hlavního města Prahy doporučil schválit zahájení prověřování změny územního plánu v této oblasti. Pro úplnost dodáváme, že v nezkráceném režimu.

Pro územní studii, na jejíž tvorbě jste se podíleli, to znamená, že na základě těchto nových skutečností bude IPR Praha dopracovávat tzv. námětovou část územní studie. Územní studie si zachová svou původní podobu, na které jste se podíleli a měli možnost její rozpracovanou podobu vidět na podzim. Ta bude doplněna o námětovou část, která prověří kapacity území bez ohledu na současní výškové limity plynoucí z provozu Letiště Letňany. Dále navrhne případné návaznosti na toto území tak, aby v případě jeho budoucí transformace bylo celé území dobře propojené, dopravně dostupné a fungovalo jako celek.

Proč k těmto rozhodnutím město dospělo?
Důvodem pro rozhodnutí pražských zastupitelů bylo oficiální prohlášení soukromého vlastníka letiště, že určitě nehodlá letiště dále provozovat a zároveň veřejný zájem na rozvoji pozemků v okolí metra ve prospěch místních občanů, který je nyní značně omezen výškovými hladinami letových drah.

Posílení veřejné dopravy
Dalším neméně podstatným důvodem pro případnou přeměnu letiště je vybudování a zároveň smysluplné propojení dopravní infrastruktury v území, která zde nyní, bohužel, chybí. Klíčovou podmínkou města i městských částí pro diskuzi o další podobě území je rozšíření sítě tramvajové dopravy. Proto byl souběžně projednán i podnět na změnu územního plánu právě pro stabilizaci budoucího řešení tramvajových tratí v celém tomto sektoru města.

Společná dohoda s městskými částmi 
Po diskuzi se hlavní město a jednotlivé městské části společně dohodly jak na změně využití plochy letiště, tak potřebě výstavby dopravních spojení a doplnění občanské vybavenosti. Jedná se zejména o tramvajové tratě, zkapacitnění železnice, výstavbu cyklostezek, dobudování městského a pražského okruhu. Hlavní město i dotčené městské části budou postupovat společně a průběžně projednávat přípravu rozvoje území.

Následující kroky
O doporučení VURM budou pražští zastupitelé hlasovat na červnovém jednání. Případným schválením podnětu na změnu územního plánu vyjádří Zastupitelstvo souhlas s tím, že má být vedena diskuze o budoucím využití plochy letňanského letiště. Odbor územního rozvoje MHMP (UZR) následně zahájí proces pořízení odpovídající změny Územního plánu, podle které bude moci být plocha dnešního letiště v budoucnu využívána. Tento eventuální proces bude trvat několik dalších let. Město totiž počítá s tím, že takto významnou změnu bude nutné velmi důkladně projednat se všemi dotčenými aktéry – tedy s městskými a státními orgány, investory, a v neposlední řadě s obyvateli okolních čtvrtí – tedy s Vámi a Vašimi sousedy.

Závěrem
Chápeme, že tuto změnu okolností nelze vysvětlit jedním dopisem či emailem, a proto pro Vás připravujeme na podzim 2024 představení kompletní studie – původní podoby i její námětové části. Souběžně s veřejným představením bude studie i její námětová část podrobně projednána s městskými částmi. Dále bude následovat oficiální projednání s veřejností a aktéry v území, které bude v režii UZR. O dalším postupu a jakýchkoliv případných aktualitách Vás budeme včas informovat.

Veškeré aktuální informace a také zprávy z proběhlé participace najdete na webových stránkách www.iprpraha.cz/letnany-kbely, kam budeme průběžně přidávat další informace a skutečnosti, které v tomto procesu vyvstanou.

Prosím, pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nám je napsat v odpovědi na tento email. Odpovědi na ně budeme zveřejňovat na výše uvedeném webu v sekci Nejčastější dotazy.

Děkujeme za Váš zájem a čas, který věnujete územní studii Letňany-Kbely i budoucnosti severovýchodní terasy Prahy.

Za pořizovatele (UZR) a zpracovatelský tým (IPR Praha),
Daniel Novotný – pořizovatel územní studie (UZR)
Lukáš Hanus – koordinátor participace
Lukáš Houser – manažer zpracování územní studie
Milan Brlík – vedoucí kanceláře participace IPR Praha

Odkazy:

  1. Usnesení ZHMP – Jde o usnesení zastupitelstva č. 10/7 ze dne 25. 1. 2024, jež schvaluje návrh na pořízení Aktualizace č. 8 zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
  2. Zápis z jednání VURM ze dne 24. 4. 2024
  3. Požadavky městských částí byly formulovány v dokumentu, který 24. 4. 2024 projednal Výbor územního rozvoje ZHMP (VURM) spolu s podnětem na pořízení změny územního plánu č. 234/2019 – změna funkčního využití ploch Letiště Letňany:

Ilustrační obrázek