6. 3. 2023

Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Kbely, IČ: 75097486

Zápis z výroční členské schůze konaného dne 1. 3. 2023

Místo konání: Lidový dům, 197 00 Praha 9 – Kbely

Program jednání:

 Schůzi zahájila Anna Zborníková. Na uvítanou a zejména k MDŽ nám přišly zazpívat děti z MŠ Letců, které nás velice potěšilo. Po tomto vystoupení nás paní Zborníková seznámila s programem schůze. Program jednání byl schválen. Zároveň přivítala zástupce MČ Praha 19 JUDr. Josefa Nyklese, tajemníka úřadu MČ Praha 19, jemuž předala slovo. Ten informoval přítomné o posunu v problematice dokončení nástavby zdravotního střediska, které dosud není v provozu a značně znepříjemňuje fungování našeho spolku. JUDr. Nykles zodpověděl dotazy některých členů. Na přetřes přišla problematika senior taxi, dále některé nedostatky v údržbě zeleně (ulice Úlibická) a rovněž značná zanedbanost místního hřbitova. Pan tajemník přislíbil, že se problematice těchto připomínek bude věnovat. Po zodpovězení dotazů schůze pokračovala. 

 • Rozhodnutí o způsobu hlasování:

Členové místní organizace schválili provádění hlasování veřejnou formou.

 • Volba komisí:

mandátová komise (min. 2 osoby): Janečková Jana, Vladimír Vrba

volební komise (min. 2 osoby): Svárovská Věra, Šafránková Milada

návrhová komise (min. 2 osoby): Tržilová Jitka, Semecká Nataša

Komise byly zvoleny dle návrhu předsedajícího přítomnými delegáty.

 • Volba zapisovatele a ověřovatelů podpisů:

zapisovatel: Anna Zborníková

ověřovatelé (min. 2 osoby): Eva Böhmová, Tichotová Emilie

Návrhy byly schváleny.

 • Zprávu mandátové komise přednesl: Vladimír Vrba

Přítomno členů místní organizace celkem: 54 členů

Členská schůze je usnášeníschopná (splněna povinnost přítomnosti více než 1/3 všech členů – dle stanov).

 • Zprávu o činnosti organizace za rok 2022 přednesl Vladimír Vrba

Byla schválena zpráva o činnosti organizace za rok 2022

 • Zprávu o hospodaření organizace za rok 2022 přednesla Anna Zborníková

Byla schválena Zpráva o hospodaření za rok 2022 četně účetní závěrky 2022

 • S návrhem rozpočtu a s plánem činnosti na rok 2023 seznámila přítomné Anna Zborníková

Byl schválen návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2023

 • Zprávu revizní komise k výsledkům hospodaření za hodnocené období a samostatně za rok 2022 přednesla Helena Rostová
 • Zpráva revizní komise byla vzata na vědomí.

 

 • Volba předsedy organizace, členů výboru, revizora účtů:

Členská schůze místní organizace zvolila:

předsedu organizace: Annu Zborníkovou,

místopředsedkyni organizace: Věru Svárovskou

hospodářku:     Alexandru Polákovou

 členy výboru:   Jaroslavu Vrbovou

                            Vladimíra Vrbu

                            Helenu Kaboňovou

                            Natašu Semeckou

                            Jitku Tržilovou

                            Janu Janečkovou

 

 • Revizora účtů: Milana Zelenku
 • Delegáta na sjezd Svazu tělesně postižených 15. – 16. 9. 2023 v Benešově 

Annu Zborníkovou, jako náhradníka Janu Zelenkovou

 

 • Návrh usnesení přednesla: Anna Zborníková

 

Předložený návrh byl schválen počtem 54 hlasů, tj 53  %  členů. Všech 54 členů bylo pro návrh, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení tvoří součást zápisu.

 

 • Jednání výroční členské schůze ukončila předsedkyně Anna Zborníková

Účastníkům jednání poděkovala za účast.

 

Přílohy:

Usnesení z výroční členské schůze STP v ČR z. s.

U S N E S E N Í  z členské schůze konané dne 1. 3. 2023 : 

Členská schůze STP v ČR z. s. MO Kbely se usnáší takto:

 

 1. Schvaluje zprávu o činnosti organizace za rok 2022
 2. Schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2022 včetně účetní závěrky 2022
 3. Schvaluje návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2023
 4. Schvaluje volbu předsedkyně a členů výboru na volební období 2023 – 2028
 5. ve složení:      Anna Zborníková        –  předsedkyně

Věra Svárovská          –  místopředsedkyně

Alexandra Poláková   –  hospodářka

Jaroslava Vrbová         –  členka

Vladimír Vrba              –  člen

Helena Kaboňová         –  členka

Tržilová Jitka               –  členka

Semecká Nataša           –  členka

Janečková Jana            –  členka

 

 

 1. Schvaluje volbu revizora účtů na volební období 2023 – 2028  Milana Zelenku
 1. Schvaluje volbu delegáta na Sjezd svazu tělesně postižených 15. – 16. 9. 2023 v Benešově

Annu Zborníkovou a náhradnici Janu Zelenkovou

 

Všech 54 přítomných členů vyslovilo s usnesením souhlas.

 

V Praze dne 1. 3. 2023, v 16.00 hodin.

Zapsal: Anna Zborníková